UnicodeRanges.CjkCompatibility Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode zgodności z CJK (U +3300-U + 33FF).Gets the CJK Compatibility Unicode block (U+3300-U+33FF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ CjkCompatibility { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange CjkCompatibility { get; }
member this.CjkCompatibility : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property CjkCompatibility As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode zgodności z CJK (U +3300-U + 33FF).The CJK Compatibility Unicode block (U+3300-U+33FF).

Uwagi

Aby uzyskać pełny zestaw znaków w tym bloku, zobacz zgodność ze standardem Unicode w wersji 12,1-CJK.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - CJK Compatibility.

Dotyczy