UnicodeRanges.Devanagari Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode devangari (U +0900-U + 097F).Gets the Devangari Unicode block (U+0900-U+097F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Devanagari { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Devanagari { get; }
member this.Devanagari : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Devanagari As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode devangari (U +0900-U + 097F).The Devangari Unicode block (U+0900-U+097F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Devanagari.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Devanagari.

Dotyczy