UnicodeRanges.EnclosedCjkLettersandMonths Właściwość

Definicja

Pobiera zamknięte litery CJK i miesięczny blok Unicode (U +3200-U + 32FF).Gets the Enclosed CJK Letters and Months Unicode block (U+3200-U+32FF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ EnclosedCjkLettersandMonths { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange EnclosedCjkLettersandMonths { get; }
member this.EnclosedCjkLettersandMonths : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property EnclosedCjkLettersandMonths As UnicodeRange

Wartość właściwości

Zamknięte litery CJK i miesięczny blok Unicode (U +3200-U + 32FF).The Enclosed CJK Letters and Months Unicode block (U+3200-U+32FF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, w wersji 12,1 — z załączonymi literami CJK i miesiącach.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Enclosed CJK Letters and Months.

Dotyczy