UnicodeRanges.EthiopicExtendedA Właściwość

Definicja

Pobiera Ethiopic rozszerzony-A blok Unicode (U + AB00-U + AB2F).Gets the Ethiopic Extended-A Unicode block (U+AB00-U+AB2F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ EthiopicExtendedA { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange EthiopicExtendedA { get; }
member this.EthiopicExtendedA : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property EthiopicExtendedA As UnicodeRange

Wartość właściwości

Ethiopic rozszerzony-A blok Unicode (U + AB00-U + AB2F).The Ethiopic Extended-A Unicode block (U+AB00-U+AB2F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Ethiopic Extended-A.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Ethiopic Extended-A.

Dotyczy