UnicodeRanges.GreekExtended Właściwość

Definicja

Pobiera grecki rozszerzony blok Unicode (U + 1F00-U + 1FFF).Gets the Greek Extended Unicode block (U+1F00-U+1FFF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ GreekExtended { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange GreekExtended { get; }
member this.GreekExtended : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property GreekExtended As UnicodeRange

Wartość właściwości

Rozszerzony blok Unicode w języku greckim (U + 1F00-U + 1FFF).The Greek Extended Unicode block (U+1F00-U+1FFF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode w wersji 12,1-grecki rozszerzonej.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Greek Extended.

Dotyczy