UnicodeRanges.Gujarati Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Gujarti (U + 0A81-U + 0AFF).Gets the Gujarti Unicode block (U+0A81-U+0AFF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Gujarati { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Gujarati { get; }
member this.Gujarati : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Gujarati As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Gujarti (U + 0A81-U + 0AFF).The Gujarti Unicode block (U+0A81-U+0AFF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-gudżarati.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Gujarati.

Dotyczy