UnicodeRanges.HalfwidthandFullwidthForms Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode o stałej i pełnej formularzy (U + FF00-U + FFEE).Gets the Halfwidth and Fullwidth Forms Unicode block (U+FF00-U+FFEE).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ HalfwidthandFullwidthForms { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange HalfwidthandFullwidthForms { get; }
member this.HalfwidthandFullwidthForms : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property HalfwidthandFullwidthForms As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode o stałej i pełnej formularzy (U + FF00-U + FFEE).The Halfwidth and Fullwidth Forms Unicode block (U+FF00-U+FFEE).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, w wersji 12,1-połówkowej i pełnej.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Halfwidth and Fullwidth Forms.

Dotyczy