UnicodeRanges.HangulJamo Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Jamo Hangul (U +1100-U + 11FF).Gets the Hangul Jamo Unicode block (U+1100-U+11FF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ HangulJamo { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange HangulJamo { get; }
member this.HangulJamo : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property HangulJamo As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Jamo Hangul (U +1100-U + 11FF).The Hangul Jamo Unicode block (U+1100-U+11FF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode, wersja 12,1-Hangul Jamo.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Hangul Jamo.

Dotyczy