UnicodeRanges.HangulSyllables Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode sylab Hangul (U + AC00-U + D7AF).Gets the Hangul Syllables Unicode block (U+AC00-U+D7AF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ HangulSyllables { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange HangulSyllables { get; }
member this.HangulSyllables : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property HangulSyllables As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode sylab Hangul (U + AC00-U + D7AF).The Hangul Syllables Unicode block (U+AC00-U+D7AF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode, w wersji 12,1-Hanguel sylab.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Hangul Syllables.

Dotyczy