UnicodeRanges.Hanunoo Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Hanunoo (U +1720-U + 173F).Gets the Hanunoo Unicode block (U+1720-U+173F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Hanunoo { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Hanunoo { get; }
member this.Hanunoo : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Hanunoo As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Hanunoo (U +1720-U + 173F).The Hanunoo Unicode block (U+1720-U+173F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Hanunoo.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Hanunoo.

Dotyczy