UnicodeRanges.IpaExtensions Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode rozszerzeń IPA (U +0250-U + 02AF).Gets the IPA Extensions Unicode block (U+0250-U+02AF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ IpaExtensions { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange IpaExtensions { get; }
member this.IpaExtensions : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property IpaExtensions As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode rozszerzeń IPA (U +0250-U + 02AF).The IPA Extensions Unicode block (U+0250-U+02AF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode, wersja 12,1-IPA rozszerzeń.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - IPA Extensions.

Dotyczy