UnicodeRanges.Javanese Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode jawajski (U + A980-U + A9DF).Gets the Javanese Unicode block (U+A980-U+A9DF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Javanese { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Javanese { get; }
member this.Javanese : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Javanese As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode jawajski (U + A980-U + A9DF).The Javanese Unicode block (U+A980-U+A9DF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-jawajski.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Javanese.

Dotyczy