UnicodeRanges.KangxiRadicals Właściwość

Definicja

Pobiera pierwiastek Kangxi, uzupełniający blok Unicode (U + 2F00-U + 2FDF).Gets the Kangxi Radicals Supplement Unicode block (U+2F00-U+2FDF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ KangxiRadicals { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange KangxiRadicals { get; }
member this.KangxiRadicals : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property KangxiRadicals As UnicodeRange

Wartość właściwości

Kangxi Pierwiasteks uzupełniają blok Unicode (U + 2F00-U + 2FDF).The Kangxi Radicals Supplement Unicode block (U+2F00-U+2FDF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode w wersji 12,1-Kangxi.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Kangxi Radicals.

Dotyczy