UnicodeRanges.Kannada Właściwość

Definicja

Pobiera blok języka Unicode kannada (U + 0C81-U + 0CFF).Gets the Kannada Unicode block (U+0C81-U+0CFF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Kannada { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Kannada { get; }
member this.Kannada : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Kannada As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode kannada (U + 0C81-U + 0CFF).The Kannada Unicode block (U+0C81-U+0CFF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-kannada.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Kannada.

Dotyczy