UnicodeRanges.KatakanaPhoneticExtensions Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode rozszerzeń fonetycznych katakana (U + 31F0-U + 31FF).Gets the Katakana Phonetic Extensions Unicode block (U+31F0-U+31FF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ KatakanaPhoneticExtensions { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange KatakanaPhoneticExtensions { get; }
member this.KatakanaPhoneticExtensions : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property KatakanaPhoneticExtensions As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode rozszerzeń fonetycznych katakana (U + 31F0-U + 31FF).The Katakana Phonetic Extensions Unicode block (U+31F0-U+31FF).

Uwagi

Aby uzyskać pełny zestaw znaków w tym bloku, zobacz rozszerzenia fonetyczne w standardzie Unicode w wersji 12,1-katakana.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Katakana Phonetic Extensions.

Dotyczy