UnicodeRanges.KhmerSymbols Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode symboli khmerski (U + 19E0-U + 19FF).Gets the Khmer Symbols Unicode block (U+19E0-U+19FF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ KhmerSymbols { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange KhmerSymbols { get; }
member this.KhmerSymbols : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property KhmerSymbols As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode symboli khmerski (U + 19E0-U + 19FF).The Khmer Symbols Unicode block (U+19E0-U+19FF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode, w wersji 12,1-khmerski.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Khmer Symbols.

Dotyczy