UnicodeRanges.Lao Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode laotański (U + 0E80-U + 0EDF).Gets the Lao Unicode block (U+0E80-U+0EDF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Lao { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Lao { get; }
member this.Lao : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Lao As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode laotański (U + 0E80-U + 0EDF).The Lao Unicode block (U+0E80-U+0EDF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode w wersji 12,1-Laotańskiej.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Lao.

Dotyczy