UnicodeRanges.Limbu Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Limbu (U +1900-U + 194F).Gets the Limbu Unicode block (U+1900-U+194F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Limbu { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Limbu { get; }
member this.Limbu : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Limbu As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Limbu (U +1900-U + 194F).The Limbu Unicode block (U+1900-U+194F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Limbu.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Limbu.

Dotyczy