UnicodeRanges.MiscellaneousMathematicalSymbolsA Właściwość

Definicja

Pobiera różne symbole matematyczne — blok Unicode (U + 27C0-U + 27EF).Gets the Miscellaneous Mathematical Symbols-A Unicode block (U+27C0-U+27EF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ MiscellaneousMathematicalSymbolsA { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange MiscellaneousMathematicalSymbolsA { get; }
member this.MiscellaneousMathematicalSymbolsA : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property MiscellaneousMathematicalSymbolsA As UnicodeRange

Wartość właściwości

Różne symbole matematyczne — blok Unicode (U + 27C0-U + 27EF).The Miscellaneous Mathematical Symbols-A Unicode block (U+27C0-U+27EF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode, wersja 12,1-Różne symbole matematyczne-A.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Miscellaneous Mathematical Symbols-A.

Dotyczy