UnicodeRanges.MiscellaneousMathematicalSymbolsB Właściwość

Definicja

Pobiera różne symbole matematyczne-B blok Unicode (U +2980-U + 29FF).Gets the Miscellaneous Mathematical Symbols-B Unicode block (U+2980-U+29FF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ MiscellaneousMathematicalSymbolsB { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange MiscellaneousMathematicalSymbolsB { get; }
member this.MiscellaneousMathematicalSymbolsB : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property MiscellaneousMathematicalSymbolsB As UnicodeRange

Wartość właściwości

Różne symbole matematyczne-B blok Unicode (U +2980-U + 29FF).The Miscellaneous Mathematical Symbols-B Unicode block (U+2980-U+29FF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode, wersja 12,1-Różne symbole matematyczne-B.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Miscellaneous Mathematical Symbols-B.

Dotyczy