UnicodeRanges.OpticalCharacterRecognition Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode rozpoznawania znaków optycznych (U +2440-U + 245F).Gets the Optical Character Recognition Unicode block (U+2440-U+245F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ OpticalCharacterRecognition { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange OpticalCharacterRecognition { get; }
member this.OpticalCharacterRecognition : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property OpticalCharacterRecognition As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode rozpoznawania znaków optycznych (U +2440-U + 245F).The Optical Character Recognition Unicode block (U+2440-U+245F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode w wersji 12,1-optycznej rozpoznawania znaków.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Optical Character Recognition.

Dotyczy