UnicodeRanges.SpacingModifierLetters Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode z literami odstępów (U + 02B0-U + 02FF).Gets the Spacing Modifier Letters Unicode block (U+02B0-U+02FF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ SpacingModifierLetters { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange SpacingModifierLetters { get; }
member this.SpacingModifierLetters : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property SpacingModifierLetters As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode liter modyfikatorów (U + 02B0-U + 02FF).The Spacing Modifier Letters Unicode block (U+02B0-U+02FF).

Uwagi

Aby uzyskać pełny zestaw znaków w tym bloku, zobacz litery modyfikujące w standardzie Unicode, wersja 12,1-odstępy.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Spacing Modifier Letters.

Dotyczy