UnicodeRanges.Specials Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode specjalnych (U + PODSIEĆ FFF0-U + FFFF).Gets the Specials Unicode block (U+FFF0-U+FFFF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Specials { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Specials { get; }
member this.Specials : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Specials As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode specjalnych (U + PODSIEĆ FFF0-U + FFFF).The Specials Unicode block (U+FFF0-U+FFFF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1 — specjalne.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Specials.

Dotyczy