UnicodeRanges.Sundanese Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Sundanese (U + 1B80-U + 1BBF).Gets the Sundanese Unicode block (U+1B80-U+1BBF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Sundanese { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Sundanese { get; }
member this.Sundanese : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Sundanese As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Sundanese (U + 1B80-U + 1BBF).The Sundanese Unicode block (U+1B80-U+1BBF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Sundanese.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Sundanese.

Dotyczy