UnicodeRanges.SupplementalMathematicalOperators Właściwość

Definicja

Pobiera dodatkowy blok Unicode operatorów matematycznych (U + 2A00-U + 2AFF).Gets the Supplemental Mathematical Operators Unicode block (U+2A00-U+2AFF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ SupplementalMathematicalOperators { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange SupplementalMathematicalOperators { get; }
member this.SupplementalMathematicalOperators : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property SupplementalMathematicalOperators As UnicodeRange

Wartość właściwości

Dodatkowy blok Unicode operatorów matematycznych (U + 2A00-U + 2AFF).The Supplemental Mathematical Operators Unicode block (U+2A00-U+2AFF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, w wersji 12,1-uzupełniającej operatory matematyczne.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Supplemental Mathematical Operators.

Dotyczy