UnicodeRanges.SylotiNagri Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Syloti Nagri (U + A800-U + A82F).Gets the Syloti Nagri Unicode block (U+A800-U+A82F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ SylotiNagri { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange SylotiNagri { get; }
member this.SylotiNagri : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property SylotiNagri As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Syloti Nagri (U + A800-U + A82F).The Syloti Nagri Unicode block (U+A800-U+A82F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Syloti Nagri.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Syloti Nagri.

Dotyczy