UnicodeRanges.Tamil Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode języka tamilskiego (U + 0B80-U + 0BFF).Gets the Tamil Unicode block (U+0B80-U+0BFF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Tamil { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Tamil { get; }
member this.Tamil : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Tamil As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode języka tamilskiego (U + 0B82-U + 0BFA).The Tamil Unicode block (U+0B82-U+0BFA).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode w wersji 12,1-tamilskiej.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Tamil.

Dotyczy