UnicodeRanges.Thaana Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Thaana (U +0780-U + 07BF).Gets the Thaana Unicode block (U+0780-U+07BF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Thaana { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Thaana { get; }
member this.Thaana : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Thaana As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Thaana (U +0780-U + 07BF).The Thaana Unicode block (U+0780-U+07BF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Thaana.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Thaana.

Dotyczy