UnicodeRanges.Thai Właściwość

Definicja

Pobiera tajlandzki blok Unicode (U + 0E00-U + 0E7F).Gets the Thai Unicode block (U+0E00-U+0E7F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Thai { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Thai { get; }
member this.Thai : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Thai As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Tajlandzki (U + 0E00-U + 0E7F).The Thai Unicode block (U+0E00-U+0E7F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-tajski.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Thai.

Dotyczy