UnicodeRanges.VedicExtensions Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode rozszerzeń Vedic (U + 1CD0-U + 1CFF).Gets the Vedic Extensions Unicode block (U+1CD0-U+1CFF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ VedicExtensions { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange VedicExtensions { get; }
member this.VedicExtensions : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property VedicExtensions As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode rozszerzeń Vedic (U + 1CD0-U + 1CFF).The Vedic Extensions Unicode block (U+1CD0-U+1CFF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode, wersja 12,1-Vedic rozszerzeń.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Vedic Extensions.

Dotyczy