System.Text.Unicode Przestrzeń nazw

System.Text.Unicode Przestrzeń nazw zawiera typy, które można pobrać i pracować z nazwane zakresy Unicode. The System.Text.Unicode namespace contains types that let you retrieve and work with named Unicode ranges.

Klasy

UnicodeRange

Reprezentuje ciągły zakres punktów kodowych Unicode.Represents a contiguous range of Unicode code points.

UnicodeRanges

Udostępnia statyczne właściwości, które zwracają wstępnie zdefiniowane UnicodeRange wystąpienia, które odpowiadają blokom ze specyfikacji Unicode.Provides static properties that return predefined UnicodeRange instances that correspond to blocks from the Unicode specification.

Utf8

Zawiera metody statyczne, które konwertują dane fragmentaryczne między kodowaniem UTF-8 i UTF-16.Provides static methods that convert chunked data between UTF-8 and UTF-16 encodings.