CancellationToken.WaitHandle Właściwość

Definicja

Pobiera WaitHandle , który jest sygnalizowane po anulowaniu tokenu.Gets a WaitHandle that is signaled when the token is canceled.

public:
 property System::Threading::WaitHandle ^ WaitHandle { System::Threading::WaitHandle ^ get(); };
public System.Threading.WaitHandle WaitHandle { get; }
member this.WaitHandle : System.Threading.WaitHandle
Public ReadOnly Property WaitHandle As WaitHandle

Wartość właściwości

WaitHandle

WaitHandleJest to sygnalizowane po anulowaniu tokenu.A WaitHandle that is signaled when the token is canceled.

Wyjątki

Skojarzona CancellationTokenSource została usunięta.The associated CancellationTokenSource has been disposed.

Uwagi

Uzyskanie dostępu do tej właściwości powoduje WaitHandle wystąpienie wystąpienia.Accessing this property causes a WaitHandle to be instantiated. Preferowanym rozwiązaniem jest użycie tej właściwości tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a następnie oddysponowanie skojarzonego CancellationTokenSource wystąpienia z najwcześniejszą szansą (likwidacja źródła spowoduje jego likwidację).It is preferable to only use this property when necessary, and to then dispose the associated CancellationTokenSource instance at the earliest opportunity (disposing the source will dispose of this allocated handle). Uchwyt nie powinien być zamknięty ani usunięty bezpośrednio.The handle should not be closed or disposed directly.

Dotyczy