Monitor.Pulse(Object) Metoda

Definicja

Powiadamia wątek w kolejce oczekujące zmiany stanu zablokowanego obiektu.Notifies a thread in the waiting queue of a change in the locked object's state.

public:
 static void Pulse(System::Object ^ obj);
public static void Pulse (object obj);
static member Pulse : obj -> unit
Public Shared Sub Pulse (obj As Object)

Parametry

obj
Object

Obiekt, dla którego jest oczekiwany wątek.The object a thread is waiting for.

Wyjątki

Parametr obj ma wartość null.The obj parameter is null.

Wątek wywołujący nie jest obiektem blokady określonego obiektu.The calling thread does not own the lock for the specified object.

Uwagi

Tylko bieżący właściciel blokady może sygnalizować obiekt oczekujący przy użyciu Pulse.Only the current owner of the lock can signal a waiting object using Pulse.

Wątek, który jest aktualnie właścicielem blokady określonego obiektu wywołuje tę metodę, aby sygnalizować Następny wątek w wierszu dla blokady.The thread that currently owns the lock on the specified object invokes this method to signal the next thread in line for the lock. Po odebraniu pulsu oczekujący wątek zostanie przeniesiony do kolejki gotowości.Upon receiving the pulse, the waiting thread is moved to the ready queue. Gdy wątek, który wywołał Pulse zwalnia blokadę, Następny wątek w kolejce gotowości (który nie jest konieczny do wątku, który został impulsowo) uzyskuje blokadę.When the thread that invoked Pulse releases the lock, the next thread in the ready queue (which is not necessarily the thread that was pulsed) acquires the lock.

Ważne

Klasa Monitor nie utrzymuje stanu wskazującego, że metoda Pulse została wywołana.The Monitor class does not maintain state indicating that the Pulse method has been called. W takim przypadku, jeśli wywołasz Pulse, gdy żadne wątki nie oczekują, Następny wątek, który wywołuje Wait bloków, tak jakby Pulse nigdy nie został wywołany.Thus, if you call Pulse when no threads are waiting, the next thread that calls Wait blocks as if Pulse had never been called. Jeśli dwa wątki używają Pulse i Wait do działania, może to spowodować zakleszczenie.If two threads are using Pulse and Wait to interact, this could result in a deadlock. W przeciwieństwie do zachowania klasy AutoResetEvent: w przypadku sygnalizowania AutoResetEvent przez wywołanie Set metody i nie ma wątków oczekujących, AutoResetEvent pozostaje w stanie zasygnalizowania, dopóki wątki nie WaitOne, WaitAnylub WaitAll.Contrast this with the behavior of the AutoResetEvent class: If you signal an AutoResetEvent by calling its Set method, and there are no threads waiting, the AutoResetEvent remains in a signaled state until a thread calls WaitOne, WaitAny, or WaitAll. AutoResetEvent zwalnia ten wątek i powraca do stanu niesygnalizowanego.The AutoResetEvent releases that thread and returns to the unsignaled state.

Należy zauważyć, że zsynchronizowany obiekt zawiera kilka odwołań, w tym odwołanie do wątku, w którym aktualnie znajduje się blokada, odwołanie do kolejki gotowości zawierającej wątki, które są gotowe do uzyskania blokady, oraz odwołanie do oczekującej kolejki, która zawiera wątki czekające na powiadomienie zmiany stanu obiektu.Note that a synchronized object holds several references, including a reference to the thread that currently holds the lock, a reference to the ready queue, which contains the threads that are ready to obtain the lock, and a reference to the waiting queue, which contains the threads that are waiting for notification of a change in the object's state.

Metody Pulse, PulseAlli Wait muszą być wywoływane z poziomu synchronizowanego bloku kodu.The Pulse, PulseAll, and Wait methods must be invoked from within a synchronized block of code.

Aby sygnalizować wiele wątków, użyj metody PulseAll.To signal multiple threads, use the PulseAll method.

Dotyczy

Zobacz też