NativeOverlapped Struktura

Definicja

Zapewnia jawny układ, który jest widoczny w kodzie niezarządzanym i ma taki sam układ jak w przypadku platformy Win32 z dodatkowymi polami zarezerwowanymi na końcu.Provides an explicit layout that is visible from unmanaged code and that will have the same layout as the Win32 OVERLAPPED structure with additional reserved fields at the end.

public value class NativeOverlapped
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public struct NativeOverlapped
type NativeOverlapped = struct
Public Structure NativeOverlapped
Dziedziczenie
NativeOverlapped
Atrybuty

Uwagi

Typ NativeOverlappedwartości .NET Framework reprezentuje niezarządzaną wersję systemu Win32 o nakładaniu się strukturze.The NativeOverlapped.NET Framework value type represents an unmanaged version of the Win32 OVERLAPPED structure. Układ tej struktury musi być identyczny z NAKŁADAniem się.The layout of this structure must be identical to OVERLAPPED. Cztery dodatkowe wartości DWORD są zastrzeżone na końcu.Four additional DWORDs are reserved at the end.

Pola

EventHandle

Określa uchwyt zdarzenia do stanu sygnalizującego, gdy operacja zostanie ukończona.Specifies the handle to an event set to the signaled state when the operation is complete. Proces wywołujący musi ustawić tego elementu członkowskiego na zero lub do prawidłowego uchwytu zdarzenia przed wywołaniem wszystkich nakładających się funkcji.The calling process must set this member either to zero or to a valid event handle before calling any overlapped functions.

InternalHigh

Określa długość transferowanych danych.Specifies the length of the data transferred. Zarezerwowane do użycia przez system operacyjny.Reserved for operating system use.

InternalLow

Określa stan zależny od systemu.Specifies a system-dependent status. Zarezerwowane do użycia przez system operacyjny.Reserved for operating system use.

OffsetHigh

Określa duże słowo przesunięcia bajtów, od którego ma zostać rozpoczęte transfer.Specifies the high word of the byte offset at which to start the transfer.

OffsetLow

Określa położenie pliku, w którym ma zostać rozpoczęte transfer.Specifies a file position at which to start the transfer.

Dotyczy