ParallelLoopResult.IsCompleted Właściwość

Definicja

Pobiera czy pętla została ukończona, tak że wszystkie iteracje pętli zostały wykonane, a pętla nie otrzymała żądania, aby zakończyć przedwcześnie.Gets whether the loop ran to completion, such that all iterations of the loop were executed and the loop didn't receive a request to end prematurely.

public:
 property bool IsCompleted { bool get(); };
public bool IsCompleted { get; }
member this.IsCompleted : bool
Public ReadOnly Property IsCompleted As Boolean

Wartość właściwości

prawda, jeśli pętla została ukończona w celu zakończenia; w przeciwnym razie false;true if the loop ran to completion; otherwise false;

Dotyczy