ParallelLoopResult.LowestBreakIteration Właściwość

Definicja

Pobiera indeks najmniejszej iteracji, z której Break() został wywołany.Gets the index of the lowest iteration from which Break() was called.

public:
 property Nullable<long> LowestBreakIteration { Nullable<long> get(); };
public Nullable<long> LowestBreakIteration { get; }
member this.LowestBreakIteration : Nullable<int64>
Public ReadOnly Property LowestBreakIteration As Nullable(Of Long)

Wartość właściwości

Zwraca liczbę całkowitą reprezentującą najniższą iterację, z której została wywołana instrukcja break.Returns an integer that represents the lowest iteration from which the Break statement was called.

Uwagi

Jeśli Break nie była stosowana, ta właściwość zwróci wartość null.If Break was not employed, this property will return null.

Dotyczy