Task.ConfigureAwait(Boolean) Metoda

Definicja

Konfiguruje obiekt oczekujący używany do tego oczekiwania Task .Configures an awaiter used to await this Task.

public:
 System::Runtime::CompilerServices::ConfiguredTaskAwaitable ConfigureAwait(bool continueOnCapturedContext);
public System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwaitable ConfigureAwait (bool continueOnCapturedContext);
member this.ConfigureAwait : bool -> System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwaitable
Public Function ConfigureAwait (continueOnCapturedContext As Boolean) As ConfiguredTaskAwaitable

Parametry

continueOnCapturedContext
Boolean

true , aby spróbować zorganizować kontynuację z powrotem do oryginalnego kontekstu przechwycone; w przeciwnym razie false .true to attempt to marshal the continuation back to the original context captured; otherwise, false.

Zwraca

ConfiguredTaskAwaitable

Obiekt używany do oczekiwania na to zadanie.An object used to await this task.

Dotyczy