Task.IsCompleted Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy zadanie zostało ukończone.Gets a value that indicates whether the task has completed.

public:
 property bool IsCompleted { bool get(); };
public bool IsCompleted { get; }
member this.IsCompleted : bool
Public ReadOnly Property IsCompleted As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli zadanie zostało ukończone (oznacza to, że zadanie jest w jednym z trzech stanów końcowych: RanToCompletion , Faulted lub Canceled ); w przeciwnym razie false .true if the task has completed (that is, the task is in one of the three final states: RanToCompletion, Faulted, or Canceled); otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ważne

Pobieranie wartości Task.IsCompleted właściwości nie blokuje wątku wywołującego do momentu ukończenia zadania.Retrieving the value of the Task.IsCompleted property does not block the calling thread until the task has completed.

Dotyczy