TaskAsyncEnumerableExtensions.ConfigureAwait Metoda

Definicja

Przeciążenia

ConfigureAwait(IAsyncDisposable, Boolean)

Określa, jak oczekują oczekiwania na zadania zwracane z asynchronicznej operacji tworzenia.Configures how awaits on the tasks returned from an async disposable are performed.

ConfigureAwait<T>(IAsyncEnumerable<T>, Boolean)

Określa, jak oczekują oczekiwania na zadania zwracane z iteracji asynchronicznej.Configures how awaits on the tasks returned from an async iteration are performed.

ConfigureAwait(IAsyncDisposable, Boolean)

Określa, jak oczekują oczekiwania na zadania zwracane z asynchronicznej operacji tworzenia.Configures how awaits on the tasks returned from an async disposable are performed.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Runtime::CompilerServices::ConfiguredAsyncDisposable ConfigureAwait(IAsyncDisposable ^ source, bool continueOnCapturedContext);
public static System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredAsyncDisposable ConfigureAwait (this IAsyncDisposable source, bool continueOnCapturedContext);
static member ConfigureAwait : IAsyncDisposable * bool -> System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredAsyncDisposable
<Extension()>
Public Function ConfigureAwait (source As IAsyncDisposable, continueOnCapturedContext As Boolean) As ConfiguredAsyncDisposable

Parametry

source
IAsyncDisposable

Źródło asynchronicznej operacji jednorazowej.The source async disposable.

continueOnCapturedContext
Boolean

true Aby przechwycić i zorganizować z powrotem do bieżącego kontekstu; w przeciwnym razie false .true to capture and marshal back to the current context; otherwise, false.

Zwraca

ConfiguredAsyncDisposable

Skonfigurowany asynchroniczny sposób.The configured async disposable.

Dotyczy

ConfigureAwait<T>(IAsyncEnumerable<T>, Boolean)

Określa, jak oczekują oczekiwania na zadania zwracane z iteracji asynchronicznej.Configures how awaits on the tasks returned from an async iteration are performed.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Runtime::CompilerServices::ConfiguredCancelableAsyncEnumerable<T> ConfigureAwait(System::Collections::Generic::IAsyncEnumerable<T> ^ source, bool continueOnCapturedContext);
public static System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredCancelableAsyncEnumerable<T> ConfigureAwait<T> (this System.Collections.Generic.IAsyncEnumerable<T> source, bool continueOnCapturedContext);
static member ConfigureAwait : System.Collections.Generic.IAsyncEnumerable<'T> * bool -> System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredCancelableAsyncEnumerable<'T>
<Extension()>
Public Function ConfigureAwait(Of T) (source As IAsyncEnumerable(Of T), continueOnCapturedContext As Boolean) As ConfiguredCancelableAsyncEnumerable(Of T)

Parametry typu

T

Typ obiektów do iteracji.The type of the objects to iterate.

Parametry

source
IAsyncEnumerable<T>

Źródło wyliczalne do iteracji.The source enumerable to iterate.

continueOnCapturedContext
Boolean

true Aby przechwycić i zorganizować z powrotem do bieżącego kontekstu; w przeciwnym razie false .true to capture and marshal back to the current context; otherwise, false.

Zwraca

ConfiguredCancelableAsyncEnumerable<T>

Skonfigurowany wyliczalny.The configured enumerable.

Dotyczy