TaskFactory.CancellationToken Właściwość

Definicja

Pobiera domyślny token anulowania dla tej fabryki zadań.Gets the default cancellation token for this task factory.

public:
 property System::Threading::CancellationToken CancellationToken { System::Threading::CancellationToken get(); };
public System.Threading.CancellationToken CancellationToken { get; }
member this.CancellationToken : System.Threading.CancellationToken
Public ReadOnly Property CancellationToken As CancellationToken

Wartość właściwości

CancellationToken

Domyślny token anulowania zadania dla tej fabryki zadań.The default task cancellation token for this task factory.

Uwagi

Ta właściwość zwraca wartość domyślną, CancellationToken która zostanie przypisana do wszystkich zadań utworzonych przez tę fabrykę, chyba że inna CancellationToken wartość jest jawnie określona podczas wywołania metod fabrycznych.This property returns the default CancellationToken that will be assigned to all tasks created by this factory, unless another CancellationToken value is explicitly specified during the call to the factory methods.

Dotyczy