TaskFactory.ContinueWhenAll Metoda

Definicja

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

Przeciążenia

ContinueWhenAll(Task[], Action<Task[]>)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll(Task[], Action<Task[]>, CancellationToken)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll(Task[], Action<Task[]>, TaskContinuationOptions)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll(Task[], Action<Task[]>, CancellationToken, TaskContinuationOptions, TaskScheduler)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll<TAntecedentResult,TResult>(Task<TAntecedentResult>[], Func<Task<TAntecedentResult>[],TResult>, CancellationToken, TaskContinuationOptions, TaskScheduler)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll<TAntecedentResult,TResult>(Task<TAntecedentResult>[], Func<Task<TAntecedentResult>[],TResult>, TaskContinuationOptions)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll<TAntecedentResult,TResult>(Task<TAntecedentResult>[], Func<Task<TAntecedentResult>[],TResult>, CancellationToken)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll<TAntecedentResult,TResult>(Task<TAntecedentResult>[], Func<Task<TAntecedentResult>[],TResult>)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll<TAntecedentResult>(Task<TAntecedentResult>[], Action<Task<TAntecedentResult>[]>, CancellationToken, TaskContinuationOptions, TaskScheduler)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll<TAntecedentResult>(Task<TAntecedentResult>[], Action<Task<TAntecedentResult>[]>, TaskContinuationOptions)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll<TAntecedentResult>(Task<TAntecedentResult>[], Action<Task<TAntecedentResult>[]>, CancellationToken)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll<TAntecedentResult>(Task<TAntecedentResult>[], Action<Task<TAntecedentResult>[]>)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll<TResult>(Task[], Func<Task[],TResult>)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll<TResult>(Task[], Func<Task[],TResult>, CancellationToken)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll<TResult>(Task[], Func<Task[],TResult>, TaskContinuationOptions)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll<TResult>(Task[], Func<Task[],TResult>, CancellationToken, TaskContinuationOptions, TaskScheduler)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

ContinueWhenAll(Task[], Action<Task[]>)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^ tasks, Action<cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^> ^ continuationAction);
public System.Threading.Tasks.Task ContinueWhenAll (System.Threading.Tasks.Task[] tasks, Action<System.Threading.Tasks.Task[]> continuationAction);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task[] * Action<System.Threading.Tasks.Task[]> -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ContinueWhenAll (tasks As Task(), continuationAction As Action(Of Task())) As Task

Parametry

tasks
Task[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationAction
Action<Task[]>

Delegat akcji do wykonania po ukończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The action delegate to execute when all tasks in the tasks array have completed.

Zwraca

Task

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

Element w tasks tablicy został usunięty.An element in the tasks array has been disposed.

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationActionArgument ma wartość null .The continuationAction argument is null.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

Przykłady

W poniższym przykładzie uruchamiane są osobne zadania, które używają wyrażenia regularnego do zliczania liczby wyrazów w zestawie plików tekstowych.The following example launches separate tasks that use a regular expression to count the number of words in a set of text files. ContinueWhenAllMetoda jest używana do uruchamiania zadania wyświetlającego całkowitą liczbę wyrazów po zakończeniu wszystkich zadań poprzedzających.The ContinueWhenAll method is used to launch a task that displays the total word count when all the antecedent tasks have completed.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Text.RegularExpressions;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] filenames = { "chapter1.txt", "chapter2.txt", 
               "chapter3.txt", "chapter4.txt",
               "chapter5.txt" };
   string pattern = @"\b\w+\b";
   var tasks = new List<Task>(); 
   int totalWords = 0;
    
   // Determine the number of words in each file.
   foreach (var filename in filenames) 
     tasks.Add( Task.Factory.StartNew( fn => { if (! File.Exists(fn.ToString()))
                           throw new FileNotFoundException("{0} does not exist.", filename);

                          StreamReader sr = new StreamReader(fn.ToString());
                          String content = sr.ReadToEnd();
                          sr.Close();
                          int words = Regex.Matches(content, pattern).Count;
                          Interlocked.Add(ref totalWords, words); 
                          Console.WriteLine("{0,-25} {1,6:N0} words", fn, words); }, 
                      filename));

   var finalTask = Task.Factory.ContinueWhenAll(tasks.ToArray(), wordCountTasks => {
                          int nSuccessfulTasks = 0;
                          int nFailed = 0;
                          int nFileNotFound = 0;
                          foreach (var t in wordCountTasks) {
                            if (t.Status == TaskStatus.RanToCompletion) 
                             nSuccessfulTasks++;
                            
                            if (t.Status == TaskStatus.Faulted) {
                             nFailed++; 
                             t.Exception.Handle( (e) => { 
                               if (e is FileNotFoundException)
                                nFileNotFound++;
                               return true;  
                             });
                            } 
                          }  
                          Console.WriteLine("\n{0,-25} {1,6} total words\n", 
                                   String.Format("{0} files", nSuccessfulTasks), 
                                   totalWords); 
                          if (nFailed > 0) {
                            Console.WriteLine("{0} tasks failed for the following reasons:", nFailed);
                            Console.WriteLine("  File not found:  {0}", nFileNotFound);
                            if (nFailed != nFileNotFound)
                             Console.WriteLine("  Other:     {0}", nFailed - nFileNotFound);
                          } 
                          }); 
   finalTask.Wait();                                 
  }
}
// The example displays output like the following:
//    chapter2.txt        1,585 words
//    chapter1.txt        4,012 words
//    chapter5.txt        4,660 words
//    chapter3.txt        7,481 words
//    
//    4 files          17738 total words
//    
//    1 tasks failed for the following reasons:
//     File not found:  1
Imports System.Collections.Generic
Imports System.IO
Imports System.Threading
Imports System.Threading.Tasks
Imports System.Text.RegularExpressions

Module Example
  Dim totalWords As Integer = 0
  
  Public Sub Main()
   Dim filenames() As String = { "chapter1.txt", "chapter2.txt", 
                  "chapter3.txt", "chapter4.txt",
                  "chapter5.txt" }
   Dim pattern As String = "\b\w+\b"
   Dim tasks As New List(Of Task)() 
    
   ' Determine the number of words in each file.
   For Each filename In filenames 
     tasks.Add(Task.Factory.StartNew( Sub(fn)
                       If Not File.Exists(filename)
                        Throw New FileNotFoundException("{0} does not exist.", filename)
                       End If
                       
                       Dim sr As New StreamReader(fn.ToString())
                       Dim content As String = sr.ReadToEnd()
                       sr.Close()
                       Dim words As Integer = Regex.Matches(content, pattern).Count
                       Interlocked.Add(totalWords, words) 
                       Console.WriteLine("{0,-25} {1,6:N0} words", fn, words)
                     End Sub, filename))
   Next
   
   Dim finalTask As Task = Task.Factory.ContinueWhenAll(tasks.ToArray(), 
                              Sub(wordCountTasks As Task() )
                               Dim nSuccessfulTasks As Integer = 0
                               Dim nFailed As Integer = 0
                               Dim nFileNotFound As Integer = 0
                               For Each t In wordCountTasks
                                 If t.Status = TaskStatus.RanToCompletion Then _ 
                                  nSuccessfulTasks += 1
                            
                                 If t.Status = TaskStatus.Faulted Then
                                  nFailed += 1 
                                  t.Exception.Handle(Function(e As Exception) 
                                             If TypeOf e Is FileNotFoundException Then
                                               nFileNotFound += 1
                                             End If  
                                             Return True  
                                            End Function)            
                                 End If 
                               Next  
                               Console.WriteLine()
                               Console.WriteLine("{0,-25} {1,6} total words", 
                                        String.Format("{0} files", nSuccessfulTasks), 
                                        totalWords) 
                               If nFailed > 0 Then
                                 Console.WriteLine()
                                 Console.WriteLine("{0} tasks failed for the following reasons:", nFailed)
                                 Console.WriteLine("  File not found:  {0}", nFileNotFound)
                                 If nFailed <> nFileNotFound Then
                                  Console.WriteLine("  Other:     {0}", nFailed - nFileNotFound)
                                 End If 
                               End If
                              End Sub)
   finalTask.Wait()                                 
  End Sub
  
  Private Sub DisplayResult(wordCountTasks As Task())
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    chapter2.txt        1,585 words
'    chapter1.txt        4,012 words
'    chapter5.txt        4,660 words
'    chapter3.txt        7,481 words
'    
'    4 files          17738 total words
'    
'    1 tasks failed for the following reasons:
'     File not found:  1

Wywołanie metody zadania kontynuacji nie Task.Wait zezwala na obsługę wyjątków zgłoszonych przez zadania poprzedzające, więc przykład sprawdza Task.Status Właściwość każdego zadania poprzedzającego, aby określić, czy zadanie zakończyło się pomyślnie.The call to the continuation task's Task.Wait method does not allow it to handle exceptions thrown by the antecedent tasks, so the example examines the Task.Status property of each antecedent task to determine whether the task succeeded.

Uwagi

ContinueWhenAllMetoda wykonuje continuationAction delegata, gdy wszystkie zadania w tasks tablicy zostały zakończone, niezależnie od ich stanu ukończenia.The ContinueWhenAll method executes the continuationAction delegate when all tasks in the tasks array have completed, regardless of their completion status.

Wyjątki zgłoszone przez zadania w tasks tablicy nie są dostępne dla zadania kontynuacji przez strukturalną obsługę wyjątków.Exceptions thrown by tasks in the tasks array are not available to the continuation task through structured exception handling. Można określić, które wyjątki zostały zgłoszone, sprawdzając Task.Exception Właściwość każdego zadania w tasks tablicy.You can determine which exceptions were thrown by examining the Task.Exception property of each task in the tasks array. Aby użyć obsługi wyjątków strukturalnych do obsługi wyjątków zgłaszanych przez zadania w tasks tablicy, wywołaj Task.WaitAll(Task[]) metodę.To use structured exception handling to handle exceptions thrown by tasks in the tasks array, call the Task.WaitAll(Task[]) method.

Dotyczy

ContinueWhenAll(Task[], Action<Task[]>, CancellationToken)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^ tasks, Action<cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^> ^ continuationAction, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task ContinueWhenAll (System.Threading.Tasks.Task[] tasks, Action<System.Threading.Tasks.Task[]> continuationAction, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task[] * Action<System.Threading.Tasks.Task[]> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ContinueWhenAll (tasks As Task(), continuationAction As Action(Of Task()), cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametry

tasks
Task[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationAction
Action<Task[]>

Delegat akcji do wykonania po ukończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The action delegate to execute when all tasks in the tasks array have completed.

cancellationToken
CancellationToken

Token anulowania, który ma zostać przypisany do nowego zadania kontynuacji.The cancellation token to assign to the new continuation task.

Zwraca

Task

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

Element w tasks tablicy został usunięty.An element in the tasks array has been disposed.

-lub--or- CancellationTokenSourceUtworzony cancellationToken został już usunięty.The CancellationTokenSource that created cancellationToken has already been disposed.

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationActionArgument ma wartość null .The continuationAction argument is null.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy token anulowania, który przekazuje w celu oddzielenia zadań, które używają wyrażenia regularnego do zliczania liczby wyrazów w zestawie plików tekstowych.The following example creates a cancellation token, which it passes to separate tasks that use a regular expression to count the number of words in a set of text files. Token anulowania jest ustawiany, jeśli nie można znaleźć pliku.The cancellation token is set if a file cannot be found. ContinueWhenAll(Task[], Action{Task[]}, CancellationToken)Metoda jest używana do uruchamiania zadania wyświetlającego całkowitą liczbę wyrazów po zakończeniu wszystkich zadań poprzedzających.The ContinueWhenAll(Task[], Action{Task[]}, CancellationToken) method is used to launch a task that displays the total word count when all the antecedent tasks have completed. Jeśli ustawiono token anulowania, który wskazuje, że co najmniej jedno zadanie zostało anulowane, obsługuje AggregateException wyjątek i wyświetla komunikat o błędzie.If the cancellation token is set, which indicates that one or more tasks have been cancelled, it handles the AggregateException exception and displays an error message.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Text.RegularExpressions;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] filenames = { "chapter1.txt", "chapter2.txt", 
               "chapter3.txt", "chapter4.txt",
               "chapter5.txt" };
   string pattern = @"\b\w+\b";
   var tasks = new List<Task>(); 
   CancellationTokenSource source = new CancellationTokenSource();
   CancellationToken token = source.Token;
   int totalWords = 0;
    
   // Determine the number of words in each file.
   foreach (var filename in filenames)
     tasks.Add( Task.Factory.StartNew( fn => { token.ThrowIfCancellationRequested(); 

                          if (! File.Exists(fn.ToString())) {
                           source.Cancel();
                           token.ThrowIfCancellationRequested();
                          }
                          
                          StreamReader sr = new StreamReader(fn.ToString());
                          String content = sr.ReadToEnd();
                          sr.Close();
                          int words = Regex.Matches(content, pattern).Count;
                          Interlocked.Add(ref totalWords, words); 
                          Console.WriteLine("{0,-25} {1,6:N0} words", fn, words); }, 
                      filename, token));

   var finalTask = Task.Factory.ContinueWhenAll(tasks.ToArray(), wordCountTasks => {
                          if (! token.IsCancellationRequested) 
                            Console.WriteLine("\n{0,-25} {1,6} total words\n", 
                                     String.Format("{0} files", wordCountTasks.Length), 
                                     totalWords); 
                          }, token); 
   try {                          
     finalTask.Wait();
   }
   catch (AggregateException ae) {
     foreach (Exception inner in ae.InnerExceptions)
      if (inner is TaskCanceledException)
        Console.WriteLine("\nFailure to determine total word count: a task was cancelled.");
      else
        Console.WriteLine("\nFailure caused by {0}", inner.GetType().Name);   
   }
   finally {
     source.Dispose();
   }
  }
}
// The example displays output like the following:
//    chapter2.txt        1,585 words
//    chapter1.txt        4,012 words
//    
//    Failure to determine total word count: a task was cancelled.
Imports System.Collections.Generic
Imports System.IO
Imports System.Threading
Imports System.Threading.Tasks
Imports System.Text.RegularExpressions

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim filenames() As String= { "chapter1.txt", "chapter2.txt", 
                  "chapter3.txt", "chapter4.txt",
                  "chapter5.txt" }
   Dim pattern As String = "\b\w+\b"
   Dim tasks As New List(Of Task)() 
   Dim source As New CancellationTokenSource()
   Dim token As CancellationToken = source.Token
   Dim totalWords As Integer = 0
    
   ' Determine the number of words in each file.
   For Each filename In filenames
     tasks.Add( Task.Factory.StartNew( Sub(obj As Object)
                       Dim fn As String = CStr(obj)
                       token.ThrowIfCancellationRequested() 
                       If Not File.Exists(fn) Then 
                         source.Cancel()
                         token.ThrowIfCancellationRequested()
                       End If    
                          
                       Dim sr As New StreamReader(fn.ToString())
                       Dim content As String = sr.ReadToEnd()
                       sr.Close()
                       Dim words As Integer = Regex.Matches(content, pattern).Count
                       Interlocked.Add(totalWords, words) 
                       Console.WriteLine("{0,-25} {1,6:N0} words", fn, words) 
                      End Sub, filename, token))
   Next
   
   Dim finalTask As Task = Task.Factory.ContinueWhenAll(tasks.ToArray(), 
                              Sub(wordCountTasks As Task())
                               If Not token.IsCancellationRequested Then 
                                 Console.WriteLine("\n{0,-25} {1,6} total words\n", 
                                          String.Format("{0} files", wordCountTasks.Length), 
                                          totalWords)
                               End If           
                              End Sub, token) 
   Try                          
     finalTask.Wait()
   Catch ae As AggregateException 
     For Each inner In ae.InnerExceptions
      Console.WriteLine()
      If TypeOf inner Is TaskCanceledException
        Console.WriteLine("Failure to determine total word count: a task was cancelled.")
      Else
        Console.WriteLine("Failure caused by {0}", inner.GetType().Name)
      End If 
     Next      
   Finally
     source.Dispose()
   End Try                                   
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    chapter2.txt        1,585 words
'    chapter1.txt        4,012 words
'    
'    Failure to determine total word count: a task was cancelled.

Uwagi

Ta metoda wykonuje continuationAction delegata, gdy wszystkie zadania w tasks tablicy zostały zakończone, niezależnie od ich stanu ukończenia.This method executes the continuationAction delegate when all tasks in the tasks array have completed, regardless of their completion status.

Dotyczy

ContinueWhenAll(Task[], Action<Task[]>, TaskContinuationOptions)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^ tasks, Action<cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^> ^ continuationAction, System::Threading::Tasks::TaskContinuationOptions continuationOptions);
public System.Threading.Tasks.Task ContinueWhenAll (System.Threading.Tasks.Task[] tasks, Action<System.Threading.Tasks.Task[]> continuationAction, System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions continuationOptions);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task[] * Action<System.Threading.Tasks.Task[]> * System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ContinueWhenAll (tasks As Task(), continuationAction As Action(Of Task()), continuationOptions As TaskContinuationOptions) As Task

Parametry

tasks
Task[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationAction
Action<Task[]>

Delegat akcji do wykonania po ukończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The action delegate to execute when all tasks in the tasks array have completed.

continuationOptions
TaskContinuationOptions

Bitowa kombinacja wartości wyliczenia kontrolujących zachowanie nowego zadania kontynuacji.A bitwise combination of the enumeration values that control the behavior of the new continuation task. Elementy członkowskie NotOn * i OnlyOn * nie są obsługiwane.The NotOn* and OnlyOn* members are not supported.

Zwraca

Task

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

Element w tasks tablicy został usunięty.An element in the tasks array has been disposed.

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationActionArgument ma wartość null .The continuationAction argument is null.

continuationOptionsArgument określa nieprawidłową wartość.The continuationOptions argument specifies an invalid value.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

Uwagi

NotOn * i OnlyOn * TaskContinuationOptions , które ograniczają TaskStatus Stany kontynuacji, są niedozwolone w przypadku ContinueWhenAll .The NotOn* and OnlyOn* TaskContinuationOptions, which constrain for which TaskStatus states a continuation will be executed, are illegal with ContinueWhenAll.

Dotyczy

ContinueWhenAll(Task[], Action<Task[]>, CancellationToken, TaskContinuationOptions, TaskScheduler)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^ tasks, Action<cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^> ^ continuationAction, System::Threading::CancellationToken cancellationToken, System::Threading::Tasks::TaskContinuationOptions continuationOptions, System::Threading::Tasks::TaskScheduler ^ scheduler);
public System.Threading.Tasks.Task ContinueWhenAll (System.Threading.Tasks.Task[] tasks, Action<System.Threading.Tasks.Task[]> continuationAction, System.Threading.CancellationToken cancellationToken, System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions continuationOptions, System.Threading.Tasks.TaskScheduler scheduler);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task[] * Action<System.Threading.Tasks.Task[]> * System.Threading.CancellationToken * System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions * System.Threading.Tasks.TaskScheduler -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ContinueWhenAll (tasks As Task(), continuationAction As Action(Of Task()), cancellationToken As CancellationToken, continuationOptions As TaskContinuationOptions, scheduler As TaskScheduler) As Task

Parametry

tasks
Task[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationAction
Action<Task[]>

Delegat akcji do wykonania po ukończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The action delegate to execute when all tasks in the tasks array have completed.

cancellationToken
CancellationToken

Token anulowania, który ma zostać przypisany do nowego zadania kontynuacji.The cancellation token to assign to the new continuation task.

continuationOptions
TaskContinuationOptions

Bitowa kombinacja wartości wyliczenia kontrolujących zachowanie nowego zadania kontynuacji.A bitwise combination of the enumeration values that control the behavior of the new continuation task.

scheduler
TaskScheduler

Obiekt, który jest używany do zaplanowania nowego zadania kontynuacji.The object that is used to schedule the new continuation task.

Zwraca

Task

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationActionArgument ma wartość null .The continuationAction argument is null.

-lub--or- schedulerArgument ma wartość null .The scheduler argument is null.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

continuationOptions określa nieprawidłową TaskContinuationOptions wartość.continuationOptions specifies an invalid TaskContinuationOptions value.

Podane CancellationToken zostało już usunięte.The provided CancellationToken has already been disposed.

Uwagi

NotOn * i OnlyOn * TaskContinuationOptions , które ograniczają TaskStatus Stany kontynuacji, są niedozwolone w przypadku ContinueWhenAll .The NotOn* and OnlyOn* TaskContinuationOptions, which constrain for which TaskStatus states a continuation will be executed, are illegal with ContinueWhenAll.

Dotyczy

ContinueWhenAll<TAntecedentResult,TResult>(Task<TAntecedentResult>[], Func<Task<TAntecedentResult>[],TResult>, CancellationToken, TaskContinuationOptions, TaskScheduler)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
generic <typename TAntecedentResult, typename TResult>
 System::Threading::Tasks::Task<TResult> ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^ tasks, Func<cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^, TResult> ^ continuationFunction, System::Threading::CancellationToken cancellationToken, System::Threading::Tasks::TaskContinuationOptions continuationOptions, System::Threading::Tasks::TaskScheduler ^ scheduler);
public System.Threading.Tasks.Task<TResult> ContinueWhenAll<TAntecedentResult,TResult> (System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[] tasks, Func<System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[],TResult> continuationFunction, System.Threading.CancellationToken cancellationToken, System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions continuationOptions, System.Threading.Tasks.TaskScheduler scheduler);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[] * Func<System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[], 'Result> * System.Threading.CancellationToken * System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions * System.Threading.Tasks.TaskScheduler -> System.Threading.Tasks.Task<'Result>
Public Function ContinueWhenAll(Of TAntecedentResult, TResult) (tasks As Task(Of TAntecedentResult)(), continuationFunction As Func(Of Task(Of TAntecedentResult)(), TResult), cancellationToken As CancellationToken, continuationOptions As TaskContinuationOptions, scheduler As TaskScheduler) As Task(Of TResult)

Parametry typu

TAntecedentResult

Typ wyniku poprzedzającego tasks .The type of the result of the antecedent tasks.

TResult

Typ wyniku, który jest zwracany przez continuationFunction delegata i skojarzony z utworzonym zadaniem.The type of the result that is returned by the continuationFunction delegate and associated with the created task.

Parametry

tasks
Task<TAntecedentResult>[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationFunction
Func<Task<TAntecedentResult>[],TResult>

Delegat funkcji do wykonania asynchronicznie po zakończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The function delegate to execute asynchronously when all tasks in the tasks array have completed.

cancellationToken
CancellationToken

Token anulowania, który ma zostać przypisany do nowego zadania kontynuacji.The cancellation token to assign to the new continuation task.

continuationOptions
TaskContinuationOptions

Bitowa kombinacja wartości wyliczenia kontrolujących zachowanie nowego zadania kontynuacji.A bitwise combination of the enumeration values that control the behavior of the new continuation task. Elementy członkowskie NotOn * i OnlyOn * nie są obsługiwane.The NotOn* and OnlyOn* members are not supported.

scheduler
TaskScheduler

Obiekt, który jest używany do zaplanowania nowego zadania kontynuacji.The object that is used to schedule the new continuation task.

Zwraca

Task<TResult>

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationFunctionArgument ma wartość null .The continuationFunction argument is null.

-lub--or- schedulerArgument ma wartość null .The scheduler argument is null.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

continuationOptionsArgument określa nieprawidłową wartość.The continuationOptions argument specifies an invalid value.

Element w tasks tablicy został usunięty.An element in the tasks array has been disposed.

-lub--or- CancellationTokenSourceUtworzony cancellationToken został już usunięty.The CancellationTokenSource that created cancellationToken has already been disposed.

Uwagi

NotOn * i OnlyOn * TaskContinuationOptions , które ograniczają TaskStatus Stany kontynuacji, są niedozwolone w przypadku ContinueWhenAll .The NotOn* and OnlyOn* TaskContinuationOptions, which constrain for which TaskStatus states a continuation will be executed, are illegal with ContinueWhenAll.

Dotyczy

ContinueWhenAll<TAntecedentResult,TResult>(Task<TAntecedentResult>[], Func<Task<TAntecedentResult>[],TResult>, TaskContinuationOptions)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
generic <typename TAntecedentResult, typename TResult>
 System::Threading::Tasks::Task<TResult> ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^ tasks, Func<cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^, TResult> ^ continuationFunction, System::Threading::Tasks::TaskContinuationOptions continuationOptions);
public System.Threading.Tasks.Task<TResult> ContinueWhenAll<TAntecedentResult,TResult> (System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[] tasks, Func<System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[],TResult> continuationFunction, System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions continuationOptions);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[] * Func<System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[], 'Result> * System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions -> System.Threading.Tasks.Task<'Result>
Public Function ContinueWhenAll(Of TAntecedentResult, TResult) (tasks As Task(Of TAntecedentResult)(), continuationFunction As Func(Of Task(Of TAntecedentResult)(), TResult), continuationOptions As TaskContinuationOptions) As Task(Of TResult)

Parametry typu

TAntecedentResult

Typ wyniku poprzedzającego tasks .The type of the result of the antecedent tasks.

TResult

Typ wyniku, który jest zwracany przez continuationFunction delegata i skojarzony z utworzonym zadaniem.The type of the result that is returned by the continuationFunction delegate and associated with the created task.

Parametry

tasks
Task<TAntecedentResult>[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationFunction
Func<Task<TAntecedentResult>[],TResult>

Delegat funkcji do wykonania asynchronicznie po zakończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The function delegate to execute asynchronously when all tasks in the tasks array have completed.

continuationOptions
TaskContinuationOptions

Bitowa kombinacja wartości wyliczenia kontrolujących zachowanie nowego zadania kontynuacji.A bitwise combination of the enumeration values that control the behavior of the new continuation task. Elementy członkowskie NotOn * i OnlyOn * nie są obsługiwane.The NotOn* and OnlyOn* members are not supported.

Zwraca

Task<TResult>

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

Element w tasks tablicy został usunięty.An element in the tasks array has been disposed.

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationFunctionArgument ma wartość null .The continuationFunction argument is null.

continuationOptionsArgument określa nieprawidłową wartość.The continuationOptions argument specifies an invalid value.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

Uwagi

NotOn * i OnlyOn * TaskContinuationOptions , które ograniczają TaskStatus Stany kontynuacji, są niedozwolone w przypadku ContinueWhenAll .The NotOn* and OnlyOn* TaskContinuationOptions, which constrain for which TaskStatus states a continuation will be executed, are illegal with ContinueWhenAll.

Dotyczy

ContinueWhenAll<TAntecedentResult,TResult>(Task<TAntecedentResult>[], Func<Task<TAntecedentResult>[],TResult>, CancellationToken)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
generic <typename TAntecedentResult, typename TResult>
 System::Threading::Tasks::Task<TResult> ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^ tasks, Func<cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^, TResult> ^ continuationFunction, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<TResult> ContinueWhenAll<TAntecedentResult,TResult> (System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[] tasks, Func<System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[],TResult> continuationFunction, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[] * Func<System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[], 'Result> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<'Result>
Public Function ContinueWhenAll(Of TAntecedentResult, TResult) (tasks As Task(Of TAntecedentResult)(), continuationFunction As Func(Of Task(Of TAntecedentResult)(), TResult), cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of TResult)

Parametry typu

TAntecedentResult

Typ wyniku poprzedzającego tasks .The type of the result of the antecedent tasks.

TResult

Typ wyniku, który jest zwracany przez continuationFunction delegata i skojarzony z utworzonym zadaniem.The type of the result that is returned by the continuationFunction delegate and associated with the created task.

Parametry

tasks
Task<TAntecedentResult>[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationFunction
Func<Task<TAntecedentResult>[],TResult>

Delegat funkcji do wykonania asynchronicznie po zakończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The function delegate to execute asynchronously when all tasks in the tasks array have completed.

cancellationToken
CancellationToken

Token anulowania, który ma zostać przypisany do nowego zadania kontynuacji.The cancellation token to assign to the new continuation task.

Zwraca

Task<TResult>

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

Element w tasks tablicy został usunięty.An element in the tasks array has been disposed.

-lub--or- CancellationTokenSourceUtworzony cancellationToken został już usunięty.The CancellationTokenSource that created cancellationToken has already been disposed.

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationFunctionArgument ma wartość null .The continuationFunction argument is null.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

Dotyczy

ContinueWhenAll<TAntecedentResult,TResult>(Task<TAntecedentResult>[], Func<Task<TAntecedentResult>[],TResult>)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
generic <typename TAntecedentResult, typename TResult>
 System::Threading::Tasks::Task<TResult> ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^ tasks, Func<cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^, TResult> ^ continuationFunction);
public System.Threading.Tasks.Task<TResult> ContinueWhenAll<TAntecedentResult,TResult> (System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[] tasks, Func<System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[],TResult> continuationFunction);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[] * Func<System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[], 'Result> -> System.Threading.Tasks.Task<'Result>
Public Function ContinueWhenAll(Of TAntecedentResult, TResult) (tasks As Task(Of TAntecedentResult)(), continuationFunction As Func(Of Task(Of TAntecedentResult)(), TResult)) As Task(Of TResult)

Parametry typu

TAntecedentResult

Typ wyniku poprzedzającego tasks .The type of the result of the antecedent tasks.

TResult

Typ wyniku, który jest zwracany przez continuationFunction delegata i skojarzony z utworzonym zadaniem.The type of the result that is returned by the continuationFunction delegate and associated with the created task.

Parametry

tasks
Task<TAntecedentResult>[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationFunction
Func<Task<TAntecedentResult>[],TResult>

Delegat funkcji do wykonania asynchronicznie po zakończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The function delegate to execute asynchronously when all tasks in the tasks array have completed.

Zwraca

Task<TResult>

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

Element w tasks tablicy został usunięty.An element in the tasks array has been disposed.

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationFunctionArgument ma wartość null .The continuationFunction argument is null.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

Dotyczy

ContinueWhenAll<TAntecedentResult>(Task<TAntecedentResult>[], Action<Task<TAntecedentResult>[]>, CancellationToken, TaskContinuationOptions, TaskScheduler)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
generic <typename TAntecedentResult>
 System::Threading::Tasks::Task ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^ tasks, Action<cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^> ^ continuationAction, System::Threading::CancellationToken cancellationToken, System::Threading::Tasks::TaskContinuationOptions continuationOptions, System::Threading::Tasks::TaskScheduler ^ scheduler);
public System.Threading.Tasks.Task ContinueWhenAll<TAntecedentResult> (System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[] tasks, Action<System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[]> continuationAction, System.Threading.CancellationToken cancellationToken, System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions continuationOptions, System.Threading.Tasks.TaskScheduler scheduler);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[] * Action<System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[]> * System.Threading.CancellationToken * System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions * System.Threading.Tasks.TaskScheduler -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ContinueWhenAll(Of TAntecedentResult) (tasks As Task(Of TAntecedentResult)(), continuationAction As Action(Of Task(Of TAntecedentResult)()), cancellationToken As CancellationToken, continuationOptions As TaskContinuationOptions, scheduler As TaskScheduler) As Task

Parametry typu

TAntecedentResult

Typ wyniku poprzedzającego tasks .The type of the result of the antecedent tasks.

Parametry

tasks
Task<TAntecedentResult>[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationAction
Action<Task<TAntecedentResult>[]>

Delegat akcji do wykonania po ukończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The action delegate to execute when all tasks in the tasks array have completed.

cancellationToken
CancellationToken

Token anulowania, który ma zostać przypisany do nowego zadania kontynuacji.The cancellation token to assign to the new continuation task.

continuationOptions
TaskContinuationOptions

Bitowa kombinacja wartości wyliczenia kontrolujących zachowanie nowego zadania kontynuacji.A bitwise combination of the enumeration values that control the behavior of the new continuation task. Elementy członkowskie NotOn * i OnlyOn * nie są obsługiwane.The NotOn* and OnlyOn* members are not supported.

scheduler
TaskScheduler

Obiekt, który jest używany do zaplanowania nowego zadania kontynuacji.The object that is used to schedule the new continuation task.

Zwraca

Task

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationActionArgument ma wartość null .The continuationAction argument is null.

-lub--or- schedulerArgument ma wartość null .The scheduler argument is null.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

continuationOptions określa nieprawidłową TaskContinuationOptions wartość.continuationOptions specifies an invalid TaskContinuationOptions value.

Podane CancellationToken zostało już usunięte.The provided CancellationToken has already been disposed.

Uwagi

NotOn * i OnlyOn * TaskContinuationOptions , które ograniczają TaskStatus Stany kontynuacji, są niedozwolone w przypadku ContinueWhenAll .The NotOn* and OnlyOn* TaskContinuationOptions, which constrain for which TaskStatus states a continuation will be executed, are illegal with ContinueWhenAll.

Dotyczy

ContinueWhenAll<TAntecedentResult>(Task<TAntecedentResult>[], Action<Task<TAntecedentResult>[]>, TaskContinuationOptions)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
generic <typename TAntecedentResult>
 System::Threading::Tasks::Task ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^ tasks, Action<cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^> ^ continuationAction, System::Threading::Tasks::TaskContinuationOptions continuationOptions);
public System.Threading.Tasks.Task ContinueWhenAll<TAntecedentResult> (System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[] tasks, Action<System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[]> continuationAction, System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions continuationOptions);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[] * Action<System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[]> * System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ContinueWhenAll(Of TAntecedentResult) (tasks As Task(Of TAntecedentResult)(), continuationAction As Action(Of Task(Of TAntecedentResult)()), continuationOptions As TaskContinuationOptions) As Task

Parametry typu

TAntecedentResult

Typ wyniku poprzedzającego tasks .The type of the result of the antecedent tasks.

Parametry

tasks
Task<TAntecedentResult>[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationAction
Action<Task<TAntecedentResult>[]>

Delegat akcji do wykonania po ukończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The action delegate to execute when all tasks in the tasks array have completed.

continuationOptions
TaskContinuationOptions

Bitowa kombinacja wartości wyliczenia kontrolujących zachowanie nowego zadania kontynuacji.A bitwise combination of the enumeration values that control the behavior of the new continuation task. Elementy członkowskie NotOn * i OnlyOn * nie są obsługiwane.The NotOn* and OnlyOn* members are not supported.

Zwraca

Task

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

Element w tasks tablicy został usunięty.An element in the tasks array has been disposed.

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationActionArgument ma wartość null .The continuationAction argument is null.

continuationOptionsArgument określa nieprawidłową wartość.The continuationOptions argument specifies an invalid value.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

Uwagi

NotOn * i OnlyOn * TaskContinuationOptions , które ograniczają TaskStatus Stany kontynuacji, są niedozwolone w przypadku ContinueWhenAll .The NotOn* and OnlyOn* TaskContinuationOptions, which constrain for which TaskStatus states a continuation will be executed, are illegal with ContinueWhenAll.

Dotyczy

ContinueWhenAll<TAntecedentResult>(Task<TAntecedentResult>[], Action<Task<TAntecedentResult>[]>, CancellationToken)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
generic <typename TAntecedentResult>
 System::Threading::Tasks::Task ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^ tasks, Action<cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^> ^ continuationAction, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task ContinueWhenAll<TAntecedentResult> (System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[] tasks, Action<System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[]> continuationAction, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[] * Action<System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[]> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ContinueWhenAll(Of TAntecedentResult) (tasks As Task(Of TAntecedentResult)(), continuationAction As Action(Of Task(Of TAntecedentResult)()), cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametry typu

TAntecedentResult

Typ wyniku poprzedzającego tasks .The type of the result of the antecedent tasks.

Parametry

tasks
Task<TAntecedentResult>[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationAction
Action<Task<TAntecedentResult>[]>

Delegat akcji do wykonania po ukończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The action delegate to execute when all tasks in the tasks array have completed.

cancellationToken
CancellationToken

Token anulowania, który ma zostać przypisany do nowego zadania kontynuacji.The cancellation token to assign to the new continuation task.

Zwraca

Task

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

Element w tasks tablicy został usunięty.An element in the tasks array has been disposed.

-lub--or- CancellationTokenSourceUtworzony cancellationToken został już usunięty.The CancellationTokenSource that created cancellationToken has already been disposed.

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationActionArgument ma wartość null .The continuationAction argument is null.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

Dotyczy

ContinueWhenAll<TAntecedentResult>(Task<TAntecedentResult>[], Action<Task<TAntecedentResult>[]>)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
generic <typename TAntecedentResult>
 System::Threading::Tasks::Task ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^ tasks, Action<cli::array <System::Threading::Tasks::Task<TAntecedentResult> ^> ^> ^ continuationAction);
public System.Threading.Tasks.Task ContinueWhenAll<TAntecedentResult> (System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[] tasks, Action<System.Threading.Tasks.Task<TAntecedentResult>[]> continuationAction);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[] * Action<System.Threading.Tasks.Task<'AntecedentResult>[]> -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ContinueWhenAll(Of TAntecedentResult) (tasks As Task(Of TAntecedentResult)(), continuationAction As Action(Of Task(Of TAntecedentResult)())) As Task

Parametry typu

TAntecedentResult

Typ wyniku poprzedzającego tasks .The type of the result of the antecedent tasks.

Parametry

tasks
Task<TAntecedentResult>[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationAction
Action<Task<TAntecedentResult>[]>

Delegat akcji do wykonania po ukończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The action delegate to execute when all tasks in the tasks array have completed.

Zwraca

Task

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

Element w tasks tablicy został usunięty.An element in the tasks array has been disposed.

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationActionArgument ma wartość null .The continuationAction argument is null.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

Dotyczy

ContinueWhenAll<TResult>(Task[], Func<Task[],TResult>)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
generic <typename TResult>
 System::Threading::Tasks::Task<TResult> ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^ tasks, Func<cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^, TResult> ^ continuationFunction);
public System.Threading.Tasks.Task<TResult> ContinueWhenAll<TResult> (System.Threading.Tasks.Task[] tasks, Func<System.Threading.Tasks.Task[],TResult> continuationFunction);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task[] * Func<System.Threading.Tasks.Task[], 'Result> -> System.Threading.Tasks.Task<'Result>
Public Function ContinueWhenAll(Of TResult) (tasks As Task(), continuationFunction As Func(Of Task(), TResult)) As Task(Of TResult)

Parametry typu

TResult

Typ wyniku, który jest zwracany przez continuationFunction delegata i skojarzony z utworzonym zadaniem.The type of the result that is returned by the continuationFunction delegate and associated with the created task.

Parametry

tasks
Task[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationFunction
Func<Task[],TResult>

Delegat funkcji do wykonania asynchronicznie po zakończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The function delegate to execute asynchronously when all tasks in the tasks array have completed.

Zwraca

Task<TResult>

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

Element w tasks tablicy został usunięty.An element in the tasks array has been disposed.

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationFunctionArgument ma wartość null .The continuationFunction argument is null.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

Dotyczy

ContinueWhenAll<TResult>(Task[], Func<Task[],TResult>, CancellationToken)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
generic <typename TResult>
 System::Threading::Tasks::Task<TResult> ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^ tasks, Func<cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^, TResult> ^ continuationFunction, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<TResult> ContinueWhenAll<TResult> (System.Threading.Tasks.Task[] tasks, Func<System.Threading.Tasks.Task[],TResult> continuationFunction, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task[] * Func<System.Threading.Tasks.Task[], 'Result> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<'Result>
Public Function ContinueWhenAll(Of TResult) (tasks As Task(), continuationFunction As Func(Of Task(), TResult), cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of TResult)

Parametry typu

TResult

Typ wyniku, który jest zwracany przez continuationFunction delegata i skojarzony z utworzonym zadaniem.The type of the result that is returned by the continuationFunction delegate and associated with the created task.

Parametry

tasks
Task[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationFunction
Func<Task[],TResult>

Delegat funkcji do wykonania asynchronicznie po zakończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The function delegate to execute asynchronously when all tasks in the tasks array have completed.

cancellationToken
CancellationToken

Token anulowania, który ma zostać przypisany do nowego zadania kontynuacji.The cancellation token to assign to the new continuation task.

Zwraca

Task<TResult>

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

Element w tasks tablicy został usunięty.An element in the tasks array has been disposed.

-lub--or- CancellationTokenSourceUtworzony cancellationToken został już usunięty.The CancellationTokenSource that created cancellationToken has already been disposed.

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationFunctionArgument ma wartość null .The continuationFunction argument is null.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

Dotyczy

ContinueWhenAll<TResult>(Task[], Func<Task[],TResult>, TaskContinuationOptions)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
generic <typename TResult>
 System::Threading::Tasks::Task<TResult> ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^ tasks, Func<cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^, TResult> ^ continuationFunction, System::Threading::Tasks::TaskContinuationOptions continuationOptions);
public System.Threading.Tasks.Task<TResult> ContinueWhenAll<TResult> (System.Threading.Tasks.Task[] tasks, Func<System.Threading.Tasks.Task[],TResult> continuationFunction, System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions continuationOptions);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task[] * Func<System.Threading.Tasks.Task[], 'Result> * System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions -> System.Threading.Tasks.Task<'Result>
Public Function ContinueWhenAll(Of TResult) (tasks As Task(), continuationFunction As Func(Of Task(), TResult), continuationOptions As TaskContinuationOptions) As Task(Of TResult)

Parametry typu

TResult

Typ wyniku, który jest zwracany przez continuationFunction delegata i skojarzony z utworzonym zadaniem.The type of the result that is returned by the continuationFunction delegate and associated with the created task.

Parametry

tasks
Task[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationFunction
Func<Task[],TResult>

Delegat funkcji do wykonania asynchronicznie po zakończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The function delegate to execute asynchronously when all tasks in the tasks array have completed.

continuationOptions
TaskContinuationOptions

Bitowa kombinacja wartości wyliczenia kontrolujących zachowanie nowego zadania kontynuacji.A bitwise combination of the enumeration values that control the behavior of the new continuation task. Elementy członkowskie NotOn * i OnlyOn * nie są obsługiwane.The NotOn* and OnlyOn* members are not supported.

Zwraca

Task<TResult>

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

Element w tasks tablicy został usunięty.An element in the tasks array has been disposed.

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationFunctionArgument ma wartość null .The continuationFunction argument is null.

continuationOptionsArgument określa nieprawidłową wartość.The continuationOptions argument specifies an invalid value.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

Uwagi

NotOn * i OnlyOn * TaskContinuationOptions , które ograniczają TaskStatus Stany kontynuacji, są niedozwolone w przypadku ContinueWhenAll .The NotOn* and OnlyOn* TaskContinuationOptions, which constrain for which TaskStatus states a continuation will be executed, are illegal with ContinueWhenAll.

Dotyczy

ContinueWhenAll<TResult>(Task[], Func<Task[],TResult>, CancellationToken, TaskContinuationOptions, TaskScheduler)

Tworzy zadanie kontynuacji, które jest uruchamiane po ukończeniu zestawu określonych zadań.Creates a continuation task that starts when a set of specified tasks has completed.

public:
generic <typename TResult>
 System::Threading::Tasks::Task<TResult> ^ ContinueWhenAll(cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^ tasks, Func<cli::array <System::Threading::Tasks::Task ^> ^, TResult> ^ continuationFunction, System::Threading::CancellationToken cancellationToken, System::Threading::Tasks::TaskContinuationOptions continuationOptions, System::Threading::Tasks::TaskScheduler ^ scheduler);
public System.Threading.Tasks.Task<TResult> ContinueWhenAll<TResult> (System.Threading.Tasks.Task[] tasks, Func<System.Threading.Tasks.Task[],TResult> continuationFunction, System.Threading.CancellationToken cancellationToken, System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions continuationOptions, System.Threading.Tasks.TaskScheduler scheduler);
member this.ContinueWhenAll : System.Threading.Tasks.Task[] * Func<System.Threading.Tasks.Task[], 'Result> * System.Threading.CancellationToken * System.Threading.Tasks.TaskContinuationOptions * System.Threading.Tasks.TaskScheduler -> System.Threading.Tasks.Task<'Result>
Public Function ContinueWhenAll(Of TResult) (tasks As Task(), continuationFunction As Func(Of Task(), TResult), cancellationToken As CancellationToken, continuationOptions As TaskContinuationOptions, scheduler As TaskScheduler) As Task(Of TResult)

Parametry typu

TResult

Typ wyniku, który jest zwracany przez continuationFunction delegata i skojarzony z utworzonym zadaniem.The type of the result that is returned by the continuationFunction delegate and associated with the created task.

Parametry

tasks
Task[]

Tablica zadań, które mają być kontynuowane.The array of tasks from which to continue.

continuationFunction
Func<Task[],TResult>

Delegat funkcji do wykonania asynchronicznie po zakończeniu wszystkich zadań w tasks tablicy.The function delegate to execute asynchronously when all tasks in the tasks array have completed.

cancellationToken
CancellationToken

Token anulowania, który ma zostać przypisany do nowego zadania kontynuacji.The cancellation token to assign to the new continuation task.

continuationOptions
TaskContinuationOptions

Bitowa kombinacja wartości wyliczenia kontrolujących zachowanie nowego zadania kontynuacji.A bitwise combination of the enumeration values that control the behavior of the new continuation task. Elementy członkowskie NotOn * i OnlyOn * nie są obsługiwane.The NotOn* and OnlyOn* members are not supported.

scheduler
TaskScheduler

Obiekt, który jest używany do zaplanowania nowego zadania kontynuacji.The object that is used to schedule the new continuation task.

Zwraca

Task<TResult>

Nowe zadanie kontynuacji.The new continuation task.

Wyjątki

tasksTablica jest null .The tasks array is null.

-lub--or- continuationFunctionArgument ma wartość null .The continuationFunction argument is null.

-lub--or- schedulerArgument ma wartość null .The scheduler argument is null.

tasksTablica jest pusta lub zawiera wartość null.The tasks array is empty or contains a null value.

continuationOptions określa nieprawidłową TaskContinuationOptions wartość.continuationOptions specifies an invalid TaskContinuationOptions value.

Podane CancellationToken zostało już usunięte.The provided CancellationToken has already been disposed.

Uwagi

NotOn * i OnlyOn * TaskContinuationOptions , które ograniczają TaskStatus Stany kontynuacji, są niedozwolone w przypadku ContinueWhenAll .The NotOn* and OnlyOn* TaskContinuationOptions, which constrain for which TaskStatus states a continuation will be executed, are illegal with ContinueWhenAll.

Dotyczy