ValueTask<TResult>.ConfigureAwait(Boolean) Metoda

Definicja

Konfiguruje await dla tej wartości.Configures an awaiter for this value.

public:
 System::Runtime::CompilerServices::ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult> ConfigureAwait(bool continueOnCapturedContext);
public System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult> ConfigureAwait (bool continueOnCapturedContext);
member this.ConfigureAwait : bool -> System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredValueTaskAwaitable<'Result>
Public Function ConfigureAwait (continueOnCapturedContext As Boolean) As ConfiguredValueTaskAwaitable(Of TResult)

Parametry

continueOnCapturedContext
Boolean

true, aby podjąć próbę skierowania kontynuacji do przechwyconego kontekstu; w przeciwnym razie false.true to attempt to marshal the continuation back to the captured context; otherwise, false.

Zwraca

Skonfigurowany oczekujący.The configured awaiter.

Dotyczy