ValueTask<TResult>.GetHashCode Metoda

Definicja

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Kod skrótu dla bieżącego obiektu.The hash code for the current object.

Dotyczy