ValueTask<TResult>.IsFaulted Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ten obiekt reprezentuje niepowodzenie operacji.Gets a value that indicates whether this object represents a failed operation.

public:
 property bool IsFaulted { bool get(); };
public bool IsFaulted { get; }
member this.IsFaulted : bool
Public ReadOnly Property IsFaulted As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli ten obiekt reprezentuje operację zakończonej niepowodzeniem; w przeciwnym razie. falsetrue if this object represents a failed operation; otherwise, false.

Dotyczy