ValueTask<TResult>.Equality(ValueTask<TResult>, ValueTask<TResult>) Operator

Definicja

Porównuje dwie wartości dla równości.Compares two values for equality.

public:
 static bool operator ==(System::Threading::Tasks::ValueTask<TResult> left, System::Threading::Tasks::ValueTask<TResult> right);
public static bool operator == (System.Threading.Tasks.ValueTask<TResult> left, System.Threading.Tasks.ValueTask<TResult> right);
static member ( = ) : System.Threading.Tasks.ValueTask<'Result> * System.Threading.Tasks.ValueTask<'Result> -> bool
Public Shared Operator == (left As ValueTask(Of TResult), right As ValueTask(Of TResult)) As Boolean

Parametry

left
ValueTask<TResult>

Pierwsza wartość do porównania.The first value to compare.

right
ValueTask<TResult>

Druga wartość do porównania.The second value to compare.

Zwraca

trueJeśli dwie ValueTask<TResult> wartości są równe; falsew przeciwnym razie.true if the two ValueTask<TResult> values are equal; otherwise, false.

Dotyczy