ThreadInterruptedException Klasa

Definicja

Wyjątek, który jest generowany, gdy Thread zostanie przerwany w stanie oczekiwania.The exception that is thrown when a Thread is interrupted while it is in a waiting state.

public ref class ThreadInterruptedException : SystemException
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public class ThreadInterruptedException : SystemException
type ThreadInterruptedException = class
  inherit SystemException
Public Class ThreadInterruptedException
Inherits SystemException
Dziedziczenie
ThreadInterruptedException
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje zachowanie działającego wątku, gdy zostanie przerwany i następnie jest blokowany.The following code example shows the behavior of a running thread when it is interrupted and subsequently gets blocked.

using namespace System;
using namespace System::Security::Permissions;
using namespace System::Threading;

ref class StayAwake
{
private:
  bool sleepSwitch;

public:

  property bool SleepSwitch 
  {
   void set( bool value )
   {
     sleepSwitch = value;
   }

  }
  StayAwake()
  {
   sleepSwitch = false;
  }

  void ThreadMethod()
  {
   Console::WriteLine( "newThread is executing ThreadMethod." );
   while ( !sleepSwitch )
   {
     
     // Use SpinWait instead of Sleep to demonstrate the 
     // effect of calling Interrupt on a running thread.
     Thread::SpinWait( 10000000 );
   }

   try
   {
     Console::WriteLine( "newThread going to sleep." );
     
     // When newThread goes to sleep, it is immediately 
     // woken up by a ThreadInterruptedException.
     Thread::Sleep( Timeout::Infinite );
   }
   catch ( ThreadInterruptedException^ /*e*/ ) 
   {
     Console::WriteLine( "newThread cannot go to sleep - "
     "interrupted by main thread." );
   }

  }

};

int main()
{
  StayAwake^ stayAwake = gcnew StayAwake;
  Thread^ newThread = gcnew Thread( gcnew ThreadStart( stayAwake, &StayAwake::ThreadMethod ) );
  newThread->Start();
  
  // The following line causes an exception to be thrown 
  // in ThreadMethod if newThread is currently blocked
  // or becomes blocked in the future.
  newThread->Interrupt();
  Console::WriteLine( "Main thread calls Interrupt on newThread." );
  
  // Then tell newThread to go to sleep.
  stayAwake->SleepSwitch = true;
  
  // Wait for newThread to end.
  newThread->Join();
}

using System;
using System.Security.Permissions;
using System.Threading;

class ThreadInterrupt
{
  static void Main()
  {
    StayAwake stayAwake = new StayAwake();
    Thread newThread = 
      new Thread(new ThreadStart(stayAwake.ThreadMethod));
    newThread.Start();

    // The following line causes an exception to be thrown 
    // in ThreadMethod if newThread is currently blocked
    // or becomes blocked in the future.
    newThread.Interrupt();
    Console.WriteLine("Main thread calls Interrupt on newThread.");

    // Tell newThread to go to sleep.
    stayAwake.SleepSwitch = true;

    // Wait for newThread to end.
    newThread.Join();
  }
}

class StayAwake
{
  bool sleepSwitch = false;

  public bool SleepSwitch
  {
    set{ sleepSwitch = value; }
  }

  public StayAwake(){}

  public void ThreadMethod()
  {
    Console.WriteLine("newThread is executing ThreadMethod.");
    while(!sleepSwitch)
    {
      // Use SpinWait instead of Sleep to demonstrate the 
      // effect of calling Interrupt on a running thread.
      Thread.SpinWait(10000000);
    }
    try
    {
      Console.WriteLine("newThread going to sleep.");

      // When newThread goes to sleep, it is immediately 
      // woken up by a ThreadInterruptedException.
      Thread.Sleep(Timeout.Infinite);
    }
    catch(ThreadInterruptedException e)
    {
      Console.WriteLine("newThread cannot go to sleep - " +
        "interrupted by main thread.");
    }
  }
}
Option Explicit
Option Strict

Imports System.Security.Permissions
Imports System.Threading

Public Class ThreadInterrupt

  <MTAThread> _
  Shared Sub Main()
    Dim stayAwake As New StayAwake()
    Dim newThread As New Thread(AddressOf stayAwake.ThreadMethod)
    newThread.Start()

    ' The following line causes an exception to be thrown 
    ' in ThreadMethod if newThread is currently blocked
    ' or becomes blocked in the future.
    newThread.Interrupt()
    Console.WriteLine("Main thread calls Interrupt on newThread.")

    ' Tell newThread to go to sleep.
    stayAwake.SleepSwitch = True

    ' Wait for newThread to end.
    newThread.Join()
  End Sub

End Class

Public Class StayAwake

  Dim sleepSwitchValue As Boolean = False

  WriteOnly Property SleepSwitch As Boolean
    Set
      sleepSwitchValue = Value
    End Set
  End Property 

  Sub New()
  End Sub

  Sub ThreadMethod()
    Console.WriteLine("newThread is executing ThreadMethod.")
    While Not sleepSwitchValue

      ' Use SpinWait instead of Sleep to demonstrate the 
      ' effect of calling Interrupt on a running thread.
      Thread.SpinWait(10000000)
    End While
    Try
      Console.WriteLine("newThread going to sleep.")

      ' When newThread goes to sleep, it is immediately 
      ' woken up by a ThreadInterruptedException.
      Thread.Sleep(Timeout.Infinite)
    Catch ex As ThreadInterruptedException
      Console.WriteLine("newThread cannot go to " & _
        "sleep - interrupted by main thread.")
    End Try
  End Sub

End Class

Uwagi

Po utworzeniu wątku jest on w jednym lub większej liczbie ThreadState Stanów, dopóki nie zostanie zniszczony.After a thread is created, it is in one or more ThreadState states until it is destroyed. Wywołanie Interrupt , gdy wątek jest w stanie WaitSleepJoin , spowoduje wystąpienie elementu ThreadInterruptedException w wątku docelowym.Calling Interrupt when a thread is in the WaitSleepJoin state will cause a ThreadInterruptedException to be thrown in the target thread. Jeśli wątek nie jest w WaitSleepJoin stanie, wyjątek nie zostanie zgłoszony, dopóki wątek nie przejdzie do tego stanu.If the thread is not in the WaitSleepJoin state, the exception is not thrown until the thread enters that state. Jeśli wątek nigdy nie jest blokowany, może zakończyć się bez przerywania działania.If the thread never blocks, it could complete without ever being interrupted.

ThreadInterruptedExceptionużywa HRESULT COR_E_THREADINTERRUPTED o wartości 0x80131519.ThreadInterruptedException uses the HRESULT COR_E_THREADINTERRUPTED, which has the value 0x80131519.

Aby uzyskać listę początkowe wartości właściwości wystąpienia ThreadInterruptedException, zobacz ThreadInterruptedException konstruktorów.For a list of initial property values for an instance of ThreadInterruptedException, see the ThreadInterruptedException constructors.

Konstruktory

ThreadInterruptedException()

Inicjuje nowe wystąpienie ThreadInterruptedException klasy z właściwościami domyślnymi.Initializes a new instance of the ThreadInterruptedException class with default properties.

ThreadInterruptedException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ThreadInterruptedException klasy z serializowanych danych.Initializes a new instance of the ThreadInterruptedException class with serialized data.

ThreadInterruptedException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ThreadInterruptedException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie.Initializes a new instance of the ThreadInterruptedException class with a specified error message.

ThreadInterruptedException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ThreadInterruptedException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie i odwołania do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the ThreadInterruptedException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

Właściwości

Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zawierają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Odziedziczone po Exception)
HResult

Pobiera lub ustawia wartość HRESULT, kodowane wartości liczbowe przypisane do określonego wyjątku.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Odziedziczone po Exception)
InnerException

Pobiera wystąpienie Exception, które spowodowało wyjątek bieżący.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Message

Pobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek.Gets a message that describes the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Odziedziczone po Exception)
StackTrace

Pobiera ciąg reprezentujący bezpośrednie ramki w stosie wywołań.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Odziedziczone po Exception)
TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.Gets the method that throws the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetBaseException()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca Exception, który jest główną przyczyną jednego lub kilku kolejnych wyjątków.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Odziedziczone po Exception)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, ustawia SerializationInfo z informacjami o wyjątku.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

(Odziedziczone po Exception)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Zdarzenia

SerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Odziedziczone po Exception)

Dotyczy

Zobacz też