Timeout.Infinite Pole

Definicja

Stała użyta do określenia nieskończonego okresu oczekiwania dla metod wątkowości akceptujących Int32 parametr.A constant used to specify an infinite waiting period, for threading methods that accept an Int32 parameter.

public: int Infinite = -1;
public const int Infinite = -1;
val mutable Infinite : int
Public Const Infinite As Integer  = -1

Wartość pola

Int32

Uwagi

W przypadku metod wątkowości, które akceptują millisecondsTimeout parametr, takich jak Thread.Sleep(Int32) i Thread.Join(Int32) , ta wartość jest używana do wstrzymania wątku w nieskończoność.For threading methods that accept a millisecondsTimeout parameter, such as Thread.Sleep(Int32) and Thread.Join(Int32), this value is used to suspend the thread indefinitely. Jednak w większości przypadków zaleca się użycie innych System.Threading klas, takich jak Mutex ,, Monitor EventWaitHandle lub Semaphore zamiast tego, aby synchronizować wątki lub zarządzać zasobami.However, in most cases, we recommend that you use other System.Threading classes, such as Mutex, Monitor, EventWaitHandle, or Semaphore instead, to synchronize threads or manage resources.

Wartość tego pola to-1 (0xFFFFFFFF).The value of this field is -1 (0xFFFFFFFF).

Dotyczy