TimeoutException Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TimeoutException klasy.Initializes a new instance of the TimeoutException class.

Przeciążenia

TimeoutException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TimeoutException klasy.Initializes a new instance of the TimeoutException class.

TimeoutException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TimeoutException z określonym komunikatem o błędzie.Initializes a new instance of the TimeoutException class with the specified error message.

TimeoutException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TimeoutException klasy z serializowanych danych.Initializes a new instance of the TimeoutException class with serialized data.

TimeoutException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TimeoutException z określonym komunikatem o błędzie i wyjątkiem wewnętrznym.Initializes a new instance of the TimeoutException class with the specified error message and inner exception.

TimeoutException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TimeoutException klasy.Initializes a new instance of the TimeoutException class.

public:
 TimeoutException();
public TimeoutException ();
Public Sub New ()

Uwagi

Ten konstruktor inicjuje dziedziczoną Właściwość Exception.Message nowego wystąpienia z komunikatem o błędzie dostarczonym przez system.This constructor initializes the inherited Exception.Message property of the new instance with a system-supplied error message. Ten komunikat uwzględnia bieżącą kulturę systemu.This message takes into account the current system culture.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia TimeoutException.The following table shows the initial property values for an instance of TimeoutException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie o wartości null (Nothing w języku Visual Basic).A null reference (Nothing in Visual Basic).
Message Zlokalizowany ciąg komunikatu o błędzie.The localized error message string.

TimeoutException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TimeoutException z określonym komunikatem o błędzie.Initializes a new instance of the TimeoutException class with the specified error message.

public:
 TimeoutException(System::String ^ message);
public TimeoutException (string message);
new TimeoutException : string -> TimeoutException
Public Sub New (message As String)

Parametry

message
String

Komunikat, który opisuje błąd.The message that describes the error.

Uwagi

Ten konstruktor inicjuje dziedziczoną Właściwość Exception.Message nowego wystąpienia przy użyciu wartości parametru message.This constructor initializes the inherited Exception.Message property of the new instance using the value of the message parameter.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia TimeoutException.The following table shows the initial property values for an instance of TimeoutException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie o wartości null (Nothing w języku Visual Basic).A null reference (Nothing in Visual Basic).
Message Ciąg komunikatu o błędzie.The error message string.

TimeoutException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TimeoutException klasy z serializowanych danych.Initializes a new instance of the TimeoutException class with serialized data.

protected:
 TimeoutException(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
protected TimeoutException (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
new TimeoutException : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> TimeoutException
Protected Sub New (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

Obiekt SerializationInfo, który zawiera serializowane dane obiektu dotyczące zgłaszanego wyjątku.The SerializationInfo object that contains serialized object data about the exception being thrown.

context
StreamingContext

Obiekt StreamingContext, który zawiera informacje kontekstowe o źródle lub miejscu docelowym.The StreamingContext object that contains contextual information about the source or destination. Parametr context jest zarezerwowany do użytku w przyszłości i może być określony jako null.The context parameter is reserved for future use, and can be specified as null.

Wyjątki

Parametr info ma wartość null.The info parameter is null.

Nazwa klasy jest nulllub HResult jest równa zero (0).The class name is null, or HResult is zero (0).

Uwagi

Ten konstruktor jest wywoływana podczas deserializacji do odtworzenia obiektu wyjątku przesyłanego za pomocą strumienia.This constructor is called during deserialization to reconstitute the exception object transmitted over a stream. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Serializacja binarna.For more information, see Binary Serialization.

Zobacz też

TimeoutException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TimeoutException z określonym komunikatem o błędzie i wyjątkiem wewnętrznym.Initializes a new instance of the TimeoutException class with the specified error message and inner exception.

public:
 TimeoutException(System::String ^ message, Exception ^ innerException);
public TimeoutException (string message, Exception innerException);
new TimeoutException : string * Exception -> TimeoutException
Public Sub New (message As String, innerException As Exception)

Parametry

message
String

Komunikat, który opisuje błąd.The message that describes the error.

innerException
Exception

Wyjątek, który jest przyczyną bieżącego wyjątku.The exception that is the cause of the current exception. Jeśli parametr innerException ma wartość różną od null, bieżący wyjątek jest zgłaszany w bloku catch obsługującym wyjątek wewnętrzny.If the innerException parameter is not null, the current exception is raised in a catch block that handles the inner exception.

Uwagi

Ten konstruktor inicjuje dziedziczoną Właściwość Exception.Message nowego wystąpienia przy użyciu wartości parametru message.This constructor initializes the inherited Exception.Message property of the new instance using the value of the message parameter.

Wyjątek generowany jako bezpośredni wynik poprzedniego wyjątku powinien zawierać odwołanie do poprzedniego wyjątku we InnerException właściwości.An exception that is thrown as a direct result of a previous exception should include a reference to the previous exception in the InnerException property. Właściwość InnerException zwraca tę samą wartość, która jest przenoszona do konstruktora lub null, jeśli właściwość InnerException nie poda wartości wyjątku wewnętrznego do konstruktora.The InnerException property returns the same value that is passed to the constructor, or null if the InnerException property does not supply the inner exception value to the constructor.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia TimeoutException.The following table shows the initial property values for an instance of TimeoutException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
Message Ciąg komunikatu o błędzie.The error message string.
InnerException Odwołanie do wewnętrznego wyjątku.The inner exception reference.

Dotyczy