TimeSpan TimeSpan TimeSpan TimeSpan Struct

Definicja

Reprezentuje interwał czasu.Represents a time interval.

public value class TimeSpan : IComparable, IComparable<TimeSpan>, IEquatable<TimeSpan>, IFormattable
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct TimeSpan : IComparable, IComparable<TimeSpan>, IEquatable<TimeSpan>, IFormattable
type TimeSpan = struct
  interface IFormattable
Public Structure TimeSpan
Implements IComparable, IComparable(Of TimeSpan), IEquatable(Of TimeSpan), IFormattable
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład tworzy wystąpienie TimeSpan obiektu, który reprezentuje różnicę między dwiema datami.The following example instantiates a TimeSpan object that represents the difference between two dates. Następnie wyświetla TimeSpan właściwości obiektu.It then displays the TimeSpan object's properties.

// Define two dates.
DateTime date1 = new DateTime(2010, 1, 1, 8, 0, 15);
DateTime date2 = new DateTime(2010, 8, 18, 13, 30, 30);

// Calculate the interval between the two dates.
TimeSpan interval = date2 - date1;
Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", date2, date1, interval.ToString());

// Display individual properties of the resulting TimeSpan object.
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Days Component:", interval.Days);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Days:", interval.TotalDays);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Hours Component:", interval.Hours);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Hours:", interval.TotalHours);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Minutes Component:", interval.Minutes);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Minutes:", interval.TotalMinutes);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Seconds Component:", interval.Seconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Seconds:", interval.TotalSeconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Milliseconds Component:", interval.Milliseconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Milliseconds:", interval.TotalMilliseconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Ticks:", interval.Ticks);

// This example displays the following output:
//    8/18/2010 1:30:30 PM - 1/1/2010 8:00:15 AM = 229.05:30:15
//     Value of Days Component:               229
//     Total Number of Days:          229.229340277778
//     Value of Hours Component:               5
//     Total Number of Hours:         5501.50416666667
//     Value of Minutes Component:              30
//     Total Number of Minutes:            330090.25
//     Value of Seconds Component:              15
//     Total Number of Seconds:           19,805,415
//     Value of Milliseconds Component:            0
//     Total Number of Milliseconds:       19,805,415,000
//     Ticks:                198,054,150,000,000
' Define two dates.
Dim date1 As Date = #1/1/2010 8:00:15AM#
Dim date2 As Date = #8/18/2010 1:30:30PM#
' Calculate the interval between the two dates.
Dim interval As TimeSpan = date2 - date1
Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", date2, date1, interval.ToString())
' Display individual properties of the resulting TimeSpan object.
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Days Component:", interval.Days)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Days:", interval.TotalDays)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Hours Component:", interval.Hours)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Hours:", interval.TotalHours)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Minutes Component:", interval.Minutes)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Minutes:", interval.TotalMinutes)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Seconds Component:", interval.Seconds)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Seconds:", interval.TotalSeconds)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Milliseconds Component:", interval.Milliseconds)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Milliseconds:", interval.TotalMilliseconds)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Ticks:", interval.Ticks)
' The example displays the following output:
'    8/18/2010 1:30:30 PM - 1/1/2010 8:00:15 AM = 229.05:30:15
'     Value of Days Component:               229
'     Total Number of Days:          229.229340277778
'     Value of Hours Component:               5
'     Total Number of Hours:         5501.50416666667
'     Value of Minutes Component:              30
'     Total Number of Minutes:            330090.25
'     Value of Seconds Component:              15
'     Total Number of Seconds:           19,805,415
'     Value of Milliseconds Component:            0
'     Total Number of Milliseconds:       19,805,415,000
'     Ticks:                198,054,150,000,000
# Define two dates.
$Date2 = Get-Date -Date '2010/8/18' -Hour 13 -Minute 30 -Second 30
$Date1 = Get-Date -Date '2010/1/1' -Hour 8 -Minute 0 -Second 15

# Calculate the interval between the two dates.
$Interval = $Date2 - $Date1
"{0} - {1} = {2}" -f $Date2, $Date1, ($Interval.ToString())

# Display individual properties of the resulting TimeSpan object.
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Value of Days Component:", $Interval.Days
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Total Number of Days:", $Interval.TotalDays
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Value of Hours Component:", $Interval.Hours
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Total Number of Hours:", $Interval.TotalHours
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Value of Minutes Component:", $Interval.Minutes
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Total Number of Minutes:", $Interval.TotalMinutes
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Value of Seconds Component:", $Interval.Seconds
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Total Number of Seconds:", $Interval.TotalSeconds
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Value of Milliseconds Component:", $Interval.Milliseconds
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Total Number of Milliseconds:", $Interval.TotalMilliseconds
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Ticks:", $Interval.Ticks

<# This sample produces the following output:

18/08/2010 13:30:30 - 01/01/2010 08:00:15 = 229.05:30:15
  Value of Days Component:               229
  Total Number of Days:          229.229340277778
  Value of Hours Component:               5
  Total Number of Hours:         5501.50416666667
  Value of Minutes Component:              30
  Total Number of Minutes:            330090.25
  Value of Seconds Component:              15
  Total Number of Seconds:           19,805,415
  Value of Milliseconds Component:            0
  Total Number of Milliseconds:       19,805,415,000
  Ticks:                198,054,150,000,000
#>

Uwagi

TimeSpan Obiekt reprezentuje przedział czasu (czas trwania lub czas, który upłynął) mierzony jako dodatnią lub ujemną liczbę dni, godziny, minuty, sekundy i ułamki sekundy.A TimeSpan object represents a time interval (duration of time or elapsed time) that is measured as a positive or negative number of days, hours, minutes, seconds, and fractions of a second. TimeSpan Struktury można także użyć do reprezentowania pory dnia, ale tylko wtedy, gdy czas nie jest związany z konkretną datą.The TimeSpan structure can also be used to represent the time of day, but only if the time is unrelated to a particular date. W przeciwnym razie zamiast niej powinna zostać użyta Struktura.DateTimeOffset DateTimeOtherwise, the DateTime or DateTimeOffset structure should be used instead. (Aby uzyskać więcej informacji o używaniu TimeSpan struktury do odzwierciedlenia pory dnia, zobacz Wybieranie między DateTime, DateTimeOffset, TimeSpan i TimeZoneInfo).(For more information about using the TimeSpan structure to reflect the time of day, see Choosing Between DateTime, DateTimeOffset, TimeSpan, and TimeZoneInfo.)

Uwaga

TimeSpan Wartość reprezentuje przedział czasu i może być wyrażona w postaci określonej liczby dni, godzin, minut, sekund i milisekund.A TimeSpan value represents a time interval and can be expressed as a particular number of days, hours, minutes, seconds, and milliseconds. Ponieważ reprezentuje ogólny interwał bez odwołania do określonego początku lub punktu końcowego, nie może być wyrażony w latach i miesiącach, z których oba mają zmienną liczbę dni.Because it represents a general interval without reference to a particular start or end point, it cannot be expressed in terms of years and months, both of which have a variable number of days. Różni się od DateTime wartości, która reprezentuje datę i godzinę bez odwołania do określonej strefy czasowej DateTimeOffset lub wartość, która reprezentuje określony czas.It differs from a DateTime value, which represents a date and time without reference to a particular time zone, or a DateTimeOffset value, which represents a specific moment of time.

Największą jednostką czasu używaną przez TimeSpan strukturę do mierzenia czasu trwania jest dzień.The largest unit of time that the TimeSpan structure uses to measure duration is a day. Przedziały czasu są mierzone w dniach w celu zapewnienia spójności, ponieważ liczba dni w większych jednostkach czasu, takich jak miesiące i lata, różni się.Time intervals are measured in days for consistency, because the number of days in larger units of time, such as months and years, varies.

Wartość TimeSpan obiektu to liczba taktów równa reprezentowanemu przedziale czasu.The value of a TimeSpan object is the number of ticks that equal the represented time interval. Takt jest równy 100 nanosekund lub 1 10-milionowego sekundy.A tick is equal to 100 nanoseconds, or one ten-millionth of a second. Wartość TimeSpan obiektu może być z zakresu od TimeSpan.MinValue do TimeSpan.MaxValue.The value of a TimeSpan object can range from TimeSpan.MinValue to TimeSpan.MaxValue.

Utworzenie wystąpienia wartości TimeSpanInstantiating a TimeSpan Value

Można utworzyć wystąpienie TimeSpan wartości na kilka sposobów:You can instantiate a TimeSpan value in a number of ways:

 • Wywoływanie niejawnego konstruktora bez parametrów.By calling its implicit parameterless constructor. Spowoduje to utworzenie obiektu, którego wartość TimeSpan.Zeroto, jak pokazano w poniższym przykładzie.This creates an object whose value is TimeSpan.Zero, as the following example shows.

  TimeSpan interval = new TimeSpan();
  Console.WriteLine(interval.Equals(TimeSpan.Zero));  // Displays "True".
  
  Dim interval As New TimeSpan()
  Console.WriteLine(interval.Equals(TimeSpan.Zero))   ' Displays "True".
  
 • Wywołanie jednego z jego jawnych konstruktorów.By calling one of its explicit constructors. Poniższy przykład inicjuje TimeSpan wartość do określonej liczby godzin, minut i sekund.The following example initializes a TimeSpan value to a specified number of hours, minutes, and seconds.

  TimeSpan interval = new TimeSpan(2, 14, 18);
  Console.WriteLine(interval.ToString());       
  
  // Displays "02:14:18".
  
  Dim interval As New TimeSpan(2, 14, 18)
  Console.WriteLine(interval.ToString())        ' Displays "02:14:18".
  
 • Przez wywołanie metody lub wykonanie operacji zwracającej TimeSpan wartość.By calling a method or performing an operation that returns a TimeSpan value. Na przykład można utworzyć wystąpienie TimeSpan wartości, która reprezentuje interwał między dwiema wartościami daty i godziny, jak pokazano w poniższym przykładzie.For example, you can instantiate a TimeSpan value that represents the interval between two date and time values, as the following example shows.

  DateTime departure = new DateTime(2010, 6, 12, 18, 32, 0);
  DateTime arrival = new DateTime(2010, 6, 13, 22, 47, 0);
  TimeSpan travelTime = arrival - departure; 
  Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", arrival, departure, travelTime);   
  
  // The example displays the following output:
  //    6/13/2010 10:47:00 PM - 6/12/2010 6:32:00 PM = 1.04:15:00
  
  Dim departure As DateTime = #06/12/2010 6:32PM#
  Dim arrival As DateTime = #06/13/2010 10:47PM#
  Dim travelTime As TimeSpan = arrival - departure 
  Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", arrival, departure, travelTime)   
  ' The example displays the following output:
  '    6/13/2010 10:47:00 PM - 6/12/2010 6:32:00 PM = 1.04:15:00
  

  W ten sposób można także TimeSpan zainicjować obiekt w wartości zero, jak pokazano w poniższym przykładzie.You can also initialize a TimeSpan object to a zero time value in this way, as the following example shows.

  Random rnd = new Random();
  
  TimeSpan timeSpent = TimeSpan.Zero;
  
  timeSpent += GetTimeBeforeLunch();
  timeSpent += GetTimeAfterLunch();
  
  Console.WriteLine("Total time: {0}", timeSpent);
  
  TimeSpan GetTimeBeforeLunch()
  {
    return new TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0);
  }
  
  TimeSpan GetTimeAfterLunch()
  {
    return new TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0);
  }
  
  // The example displays output like the following:
  //    Total time: 08:00:00
  
  Module Example
    Dim rnd As New Random()
    
    Public Sub Main()
     Dim timeSpent As TimeSpan = TimeSpan.Zero
  
     timeSpent += GetTimeBeforeLunch()
     timeSpent += GetTimeAfterLunch()
  
     Console.WriteLine("Total time: {0}", timeSpent)
    End Sub
    
    Private Function GetTimeBeforeLunch() As TimeSpan
     Return New TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0)
    End Function
    
    Private Function GetTimeAfterLunch() As TimeSpan
     Return New TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0)
    End Function
  End Module
  ' The example displays output like the following:
  '    Total time: 08:00:00
  

  TimeSpanwartości są zwracane przez operatory arytmetyczne i metody DateTimestruktur, DateTimeOffset, i. TimeSpanTimeSpan values are returned by arithmetic operators and methods of the DateTime, DateTimeOffset, and TimeSpan structures.

 • Przez analizowanie ciągu reprezentującego TimeSpan wartość.By parsing the string representation of a TimeSpan value. Parse Metody i TryParse umożliwiają konwertowanie ciągów zawierających przedziały czasu na TimeSpan wartości.You can use the Parse and TryParse methods to convert strings that contain time intervals to TimeSpan values. W poniższym przykładzie zastosowano Parse metodę, aby skonwertować tablicę ciągów na TimeSpan wartości.The following example uses the Parse method to convert an array of strings to TimeSpan values.

  string[] values = { "12", "31.", "5.8:32:16", "12:12:15.95", ".12"};
  foreach (string value in values)
  {
    try {
     TimeSpan ts = TimeSpan.Parse(value);
     Console.WriteLine("'{0}' --> {1}", value, ts);
    }
    catch (FormatException) {
     Console.WriteLine("Unable to parse '{0}'", value);
    }
    catch (OverflowException) {
     Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of a TimeSpan.", value);
    }  
  }
  
  // The example displays the following output:
  //    '12' --> 12.00:00:00
  //    Unable to parse '31.'
  //    '5.8:32:16' --> 5.08:32:16
  //    '12:12:15.95' --> 12:12:15.9500000
  //    Unable to parse '.12' 
  
  Dim values() As String = { "12", "31.", "5.8:32:16", "12:12:15.95", ".12"}
  For Each value As String In values
    Try
     Dim ts As TimeSpan = TimeSpan.Parse(value)
     Console.WriteLine("'{0}' --> {1}", value, ts)
    Catch e As FormatException
     Console.WriteLine("Unable to parse '{0}'", value)
    Catch e As OverflowException
     Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of a TimeSpan.", value)
    End Try  
  Next
  ' The example displays the following output:
  '    '12' --> 12.00:00:00
  '    Unable to parse '31.'
  '    '5.8:32:16' --> 5.08:32:16
  '    '12:12:15.95' --> 12:12:15.9500000
  '    Unable to parse '.12' 
  

  Ponadto można zdefiniować dokładny format ciągu wejściowego do przeanalizowania i przekonwertowania na TimeSpan wartość przez ParseExact wywołanie metody lub TryParseExact .In addition, you can define the precise format of the input string to be parsed and converted to a TimeSpan value by calling the ParseExact or TryParseExact method.

Wykonywanie operacji na wartościach TimeSpanPerforming Operations on TimeSpan Values

Okresy Addition czasowe można dodawać i odejmować przy użyciu operatorów i Subtraction lub poprzez wywoływanie Add metod i Subtract .You can add and subtract time durations either by using the Addition and Subtraction operators, or by calling the Add and Subtract methods. Możesz również porównać dwa czasy trwania Compare, wywołując metody, CompareTo, i Equals .You can also compare two time durations by calling the Compare, CompareTo, and Equals methods. Struktura zawiera również metody Negate i, które konwertują przedziały czasu na wartości dodatnie i ujemne. Duration TimeSpanThe TimeSpan structure also includes the Duration and Negate methods, which convert time intervals to positive and negative values,

Zakres TimeSpan MinValue wartościMaxValueto.The range of TimeSpan values is MinValue to MaxValue.

Formatowanie wartości TimeSpanFormatting a TimeSpan Value

Wartość może być reprezentowana jako [-]d. TimeSpan HH:mm:SS. FF, gdzie opcjonalny znak minus wskazuje ujemny przedział czasu, składnik d to dni, hh jest godzin mierzona w zegarze 24-godzinnym, mm to min, SS jest sekunda, a FF jest ułamkami drugi.A TimeSpan value can be represented as [-]d.hh:mm:ss.ff, where the optional minus sign indicates a negative time interval, the d component is days, hh is hours as measured on a 24-hour clock, mm is minutes, ss is seconds, and ff is fractions of a second. Oznacza to, że przedział czasu składa się z dodatniej lub ujemnej liczby dni bez pory dnia lub liczby dni o godzinie dnia lub tylko raz dziennie.That is, a time interval consists of a positive or negative number of days without a time of day, or a number of days with a time of day, or only a time of day.

ToString TimeSpan Począwszy od Program .NET Framework 4.NET Framework 4, struktura obsługuje formatowanie wrażliwe na kulturę przez przeciążenia jego metody, która konwertuje wartość na jej reprezentację w postaci ciągu. TimeSpanBeginning with the Program .NET Framework 4.NET Framework 4, the TimeSpan structure supports culture-sensitive formatting through the overloads of its ToString method, which converts a TimeSpan value to its string representation. Metoda Domyślna TimeSpan.ToString() Zwraca przedział czasu przy użyciu formatu niezmiennej, który jest identyczny z wartością zwracaną w poprzednich wersjach .NET Framework.The default TimeSpan.ToString() method returns a time interval by using an invariant format that is identical to its return value in previous versions of the .NET Framework. TimeSpan.ToString(String) Przeciążenie pozwala określić ciąg formatu, który definiuje ciąg reprezentujący przedział czasu.The TimeSpan.ToString(String) overload lets you specify a format string that defines the string representation of the time interval. TimeSpan.ToString(String, IFormatProvider) Przeciążenie pozwala określić ciąg formatu i kulturę, której konwencje formatowania są używane do tworzenia reprezentacji ciągu interwału czasu.The TimeSpan.ToString(String, IFormatProvider) overload lets you specify a format string and the culture whose formatting conventions are used to create the string representation of the time interval. TimeSpanobsługuje zarówno standardowe, jak i niestandardowe ciągi formatujące.TimeSpan supports both standard and custom format strings. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standard TimeSpan Format Strings i Custom TimeSpan Format Strings.) Jednak tylko ciągi formatu standardowego są zależne od kultury.(For more information, see Standard TimeSpan Format Strings and Custom TimeSpan Format Strings.) However, only standard format strings are culture-sensitive.

Przywracanie starszego formatowania TimeSpanRestoring Legacy TimeSpan Formatting

W niektórych przypadkach kod, który pomyślnie formatuje TimeSpan wartości w Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 i starszych wersjach, Program .NET Framework 4.NET Framework 4kończy się niepowodzeniem w programie.In some cases, code that successfully formats TimeSpan values in Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 and earlier versions fails in Program .NET Framework 4.NET Framework 4. Jest to najbardziej typowe w kodzie, który wywołuje metodę < TimeSpan_LegacyFormatMode > elementu , aby sformatować TimeSpan wartość przy użyciu ciągu formatu.This is most common in code that calls a <TimeSpan_LegacyFormatMode> element method to format a TimeSpan value with a format string. Poniższy przykład pomyślnie formatuje TimeSpan wartość w Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 i wcześniejszych wersjach, ale zgłasza wyjątek w Program .NET Framework 4.NET Framework 4 i nowszych wersjach.The following example successfully formats a TimeSpan value in Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 and earlier versions, but throws an exception in Program .NET Framework 4.NET Framework 4 and later versions. Należy pamiętać, że próbuje sformatować TimeSpan wartość przy użyciu nieobsługiwanego specyfikatora formatu, który jest ignorowany w Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 i starszych wersjach.Note that it attempts to format a TimeSpan value by using an unsupported format specifier, which is ignored in Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 and earlier versions.

ShowFormattingCode();
// Output from .NET Framework 3.5 and earlier versions:
//    12:30:45
// Output from .NET Framework 4:
//    Invalid Format  

Console.WriteLine("---");

ShowParsingCode();
// Output:
//    000000006 --> 6.00:00:00

void ShowFormattingCode()
{
  TimeSpan interval = new TimeSpan(12, 30, 45);
  string output;
  try {
   output = String.Format("{0:r}", interval);
  }
  catch (FormatException) {
   output = "Invalid Format";
  }
  Console.WriteLine(output);
}

void ShowParsingCode()
{
  string value = "000000006";
  try {
   TimeSpan interval = TimeSpan.Parse(value);
   Console.WriteLine("{0} --> {1}", value, interval);
  }
  catch (FormatException) {
   Console.WriteLine("{0}: Bad Format", value);
  }  
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0}: Overflow", value);
  }
}
Dim interval As New TimeSpan(12, 30, 45)
Dim output As String
Try
  output = String.Format("{0:r}", interval)
Catch e As FormatException
  output = "Invalid Format"
End Try
Console.WriteLine(output)
' Output from .NET Framework 3.5 and earlier versions:
'    12:30:45
' Output from .NET Framework 4:
'    Invalid Format

Jeśli nie możesz zmodyfikować kodu, możesz przywrócić starsze formatowanie TimeSpan wartości w jeden z następujących sposobów:If you cannot modify the code, you can restore the legacy formatting of TimeSpan values in one of the following ways:

 • Tworząc plik konfiguracji, który zawiera < element > TimeSpan_LegacyFormatMode.By creating a configuration file that contains the <TimeSpan_LegacyFormatMode> element. Ustawienie enabled TimeSpan atrybutu tego elementu przywracastarszeformatowaniedlaposzczególnychaplikacji.trueSetting this element's enabled attribute to true restores legacy TimeSpan formatting on a per-application basis.

 • Ustawiając przełącznik zgodności "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" podczas tworzenia domeny aplikacji.By setting the "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" compatibility switch when you create an application domain. Umożliwia to starsze TimeSpan formatowanie na poszczególnych domenach aplikacji.This enables legacy TimeSpan formatting on a per-application-domain basis. Poniższy przykład tworzy domenę aplikacji używającą starszego TimeSpan formatu.The following example creates an application domain that uses legacy TimeSpan formatting.

  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     AppDomainSetup appSetup = new AppDomainSetup();
     appSetup.SetCompatibilitySwitches( new string[] { "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" } );
     AppDomain legacyDomain = AppDomain.CreateDomain("legacyDomain", 
                             null, appSetup);
     legacyDomain.ExecuteAssembly("ShowTimeSpan.exe");
    }
  }
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim appSetup As New AppDomainSetup()
     appSetup.SetCompatibilitySwitches( { "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" } )
     Dim legacyDomain As AppDomain = AppDomain.CreateDomain("legacyDomain", 
                                 Nothing, appSetup)
     legacyDomain.ExecuteAssembly("ShowTimeSpan.exe")
    End Sub
  End Module
  

  Gdy Poniższy kod jest wykonywany w nowej domenie aplikacji, przywraca zachowanie starszego TimeSpan formatowania.When the following code executes in the new application domain, it reverts to legacy TimeSpan formatting behavior.

  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     TimeSpan interval = DateTime.Now - DateTime.Now.Date;
     string msg = String.Format("Elapsed Time Today: {0:d} hours.",
                   interval);
     Console.WriteLine(msg);
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //    Elapsed Time Today: 01:40:52.2524662 hours.
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim interval As TimeSpan = Date.Now - Date.Now.Date
     Dim msg As String = String.Format("Elapsed Time Today: {0:d} hours.",
                       interval)
     Console.WriteLine(msg)
    End Sub
  End Module
  ' The example displays output like the following:
  '    Elapsed Time Today: 01:40:52.2524662 hours.
  

Konstruktory

TimeSpan(Int64) TimeSpan(Int64) TimeSpan(Int64) TimeSpan(Int64)

Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpan struktury do określonej liczby taktów.Initializes a new instance of the TimeSpan structure to the specified number of ticks.

TimeSpan(Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpan struktury przez określoną liczbę godzin, minut i sekund.Initializes a new instance of the TimeSpan structure to a specified number of hours, minutes, and seconds.

TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpan struktury z określoną liczbą dni, godzin, minut i sekund.Initializes a new instance of the TimeSpan structure to a specified number of days, hours, minutes, and seconds.

TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpan struktury z określoną liczbą dni, godzin, minut, sekund i milisekund.Initializes a new instance of the TimeSpan structure to a specified number of days, hours, minutes, seconds, and milliseconds.

Pola

MaxValue MaxValue MaxValue MaxValue

Reprezentuje wartość maksymalną TimeSpan .Represents the maximum TimeSpan value. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

MinValue MinValue MinValue MinValue

Reprezentuje wartość minimalną TimeSpan .Represents the minimum TimeSpan value. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

TicksPerDay TicksPerDay TicksPerDay TicksPerDay

Przedstawia liczbę taktów w ciągu 1 dnia.Represents the number of ticks in 1 day. To pole jest stałe.This field is constant.

TicksPerHour TicksPerHour TicksPerHour TicksPerHour

Przedstawia liczbę taktów w ciągu 1 godziny.Represents the number of ticks in 1 hour. To pole jest stałe.This field is constant.

TicksPerMillisecond TicksPerMillisecond TicksPerMillisecond TicksPerMillisecond

Przedstawia liczbę taktów w 1 milisekundach.Represents the number of ticks in 1 millisecond. To pole jest stałe.This field is constant.

TicksPerMinute TicksPerMinute TicksPerMinute TicksPerMinute

Przedstawia liczbę taktów w ciągu 1 minuty.Represents the number of ticks in 1 minute. To pole jest stałe.This field is constant.

TicksPerSecond TicksPerSecond TicksPerSecond TicksPerSecond

Przedstawia liczbę taktów z 1 sekundy.Represents the number of ticks in 1 second.

Zero Zero Zero Zero

Reprezentuje wartość zerową TimeSpan .Represents the zero TimeSpan value. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

Właściwości

Days Days Days Days

Pobiera składnik dni przedziału czasu reprezentowanego przez bieżącą TimeSpan strukturę.Gets the days component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Hours Hours Hours Hours

Pobiera składnik godziny z przedziału czasowego reprezentowanego przez TimeSpan bieżącą strukturę.Gets the hours component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Milliseconds Milliseconds Milliseconds Milliseconds

Pobiera składnik milisekund przedziału czasu reprezentowanego przez bieżącą TimeSpan strukturę.Gets the milliseconds component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Minutes Minutes Minutes Minutes

Pobiera składnik minut interwału czasowego reprezentowanego przez bieżącą TimeSpan strukturę.Gets the minutes component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Seconds Seconds Seconds Seconds

Pobiera składnik sekund interwału czasu reprezentowanego przez bieżącą TimeSpan strukturę.Gets the seconds component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Ticks Ticks Ticks Ticks

Pobiera liczbę taktów reprezentujących wartość bieżącej TimeSpan struktury.Gets the number of ticks that represent the value of the current TimeSpan structure.

TotalDays TotalDays TotalDays TotalDays

Pobiera wartość bieżącej TimeSpan struktury wyrażoną w postaci całkowitej i ułamkowej.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional days.

TotalHours TotalHours TotalHours TotalHours

Pobiera wartość bieżącej TimeSpan struktury wyrażoną w godzinach całkowitej i częściowej.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional hours.

TotalMilliseconds TotalMilliseconds TotalMilliseconds TotalMilliseconds

Pobiera wartość bieżącej TimeSpan struktury wyrażoną w postaci całego i ułamka milisekund.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional milliseconds.

TotalMinutes TotalMinutes TotalMinutes TotalMinutes

Pobiera wartość bieżącej TimeSpan struktury wyrażoną w postaci całkowitej i ułamkowej.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional minutes.

TotalSeconds TotalSeconds TotalSeconds TotalSeconds

Pobiera wartość bieżącej TimeSpan struktury wyrażoną w sekundach cały czas.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional seconds.

Metody

Add(TimeSpan) Add(TimeSpan) Add(TimeSpan) Add(TimeSpan)

Zwraca nowy TimeSpan obiekt, którego wartość jest sumą określonego TimeSpan obiektu i tego wystąpienia.Returns a new TimeSpan object whose value is the sum of the specified TimeSpan object and this instance.

Compare(TimeSpan, TimeSpan) Compare(TimeSpan, TimeSpan) Compare(TimeSpan, TimeSpan) Compare(TimeSpan, TimeSpan)

Porównuje TimeSpan dwie wartości i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy pierwsza wartość jest mniejsza niż, równa lub większa od drugiej wartości.Compares two TimeSpan values and returns an integer that indicates whether the first value is shorter than, equal to, or longer than the second value.

CompareTo(Object) CompareTo(Object) CompareTo(Object) CompareTo(Object)

Porównuje to wystąpienie do określonego obiektu i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy to wystąpienie jest krótsze niż określony obiekt, czy też jest równe.Compares this instance to a specified object and returns an integer that indicates whether this instance is shorter than, equal to, or longer than the specified object.

CompareTo(TimeSpan) CompareTo(TimeSpan) CompareTo(TimeSpan) CompareTo(TimeSpan)

Porównuje to wystąpienie do określonego TimeSpan obiektu i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy to wystąpienie jest krótsze niż, równe lub dłuższe TimeSpan niż obiekt.Compares this instance to a specified TimeSpan object and returns an integer that indicates whether this instance is shorter than, equal to, or longer than the TimeSpan object.

Divide(TimeSpan) Divide(TimeSpan) Divide(TimeSpan) Divide(TimeSpan)
Divide(Double) Divide(Double) Divide(Double) Divide(Double)
Duration() Duration() Duration() Duration()

Zwraca nowy TimeSpan obiekt, którego wartość jest wartością bezwzględną bieżącego TimeSpan obiektu.Returns a new TimeSpan object whose value is the absolute value of the current TimeSpan object.

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

Equals(TimeSpan) Equals(TimeSpan) Equals(TimeSpan) Equals(TimeSpan)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu TimeSpan obiektowi.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified TimeSpan object.

Equals(TimeSpan, TimeSpan) Equals(TimeSpan, TimeSpan) Equals(TimeSpan, TimeSpan) Equals(TimeSpan, TimeSpan)

Zwraca wartość wskazującą, czy dwa określone wystąpienia TimeSpan są równe.Returns a value that indicates whether two specified instances of TimeSpan are equal.

FromDays(Double) FromDays(Double) FromDays(Double) FromDays(Double)

TimeSpan Zwraca wartość reprezentującą określoną liczbę dni, w której specyfikacja jest dokładna dokładności do najbliższej milisekundy.Returns a TimeSpan that represents a specified number of days, where the specification is accurate to the nearest millisecond.

FromHours(Double) FromHours(Double) FromHours(Double) FromHours(Double)

TimeSpan Zwraca wartość reprezentującą określoną liczbę godzin, w której specyfikacja jest dokładna dokładności do najbliższej milisekundy.Returns a TimeSpan that represents a specified number of hours, where the specification is accurate to the nearest millisecond.

FromMilliseconds(Double) FromMilliseconds(Double) FromMilliseconds(Double) FromMilliseconds(Double)

TimeSpan Zwraca wartość reprezentującą określoną liczbę milisekund.Returns a TimeSpan that represents a specified number of milliseconds.

FromMinutes(Double) FromMinutes(Double) FromMinutes(Double) FromMinutes(Double)

TimeSpan Zwraca wartość reprezentującą określoną liczbę minut, w której specyfikacja jest dokładna dokładności do najbliższej milisekundy.Returns a TimeSpan that represents a specified number of minutes, where the specification is accurate to the nearest millisecond.

FromSeconds(Double) FromSeconds(Double) FromSeconds(Double) FromSeconds(Double)

TimeSpan Zwraca wartość reprezentującą określoną liczbę sekund, w której specyfikacja jest dokładna dokładności do najbliższej milisekundy.Returns a TimeSpan that represents a specified number of seconds, where the specification is accurate to the nearest millisecond.

FromTicks(Int64) FromTicks(Int64) FromTicks(Int64) FromTicks(Int64)

TimeSpan Zwraca wartość reprezentującą określony czas, w którym Specyfikacja znajduje się w jednostkach taktów.Returns a TimeSpan that represents a specified time, where the specification is in units of ticks.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns a hash code for this instance.

Multiply(Double) Multiply(Double) Multiply(Double) Multiply(Double)
Negate() Negate() Negate() Negate()

Zwraca nowy TimeSpan obiekt, którego wartość jest wartością negacji tego wystąpienia.Returns a new TimeSpan object whose value is the negated value of this instance.

Parse(String) Parse(String) Parse(String) Parse(String)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jego TimeSpan odpowiednik.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider) Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider) Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider) Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)
Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jego TimeSpan odpowiednik przy użyciu określonych informacji o formacie specyficznych dla kultury.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified culture-specific format information.

ParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jego TimeSpan odpowiednik przy użyciu określonego formatu, informacji o formacie specyficznym dla kultury i stylów.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format, culture-specific format information, and styles. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.The format of the string representation must match the specified format exactly.

ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles)
ParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jego TimeSpan odpowiednik przy użyciu określonych formatów, informacji o formacie specyficznym dla kultury i stylów.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified formats, culture-specific format information, and styles. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do jednego ze wskazanych formatów.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

ParseExact(String, String[], IFormatProvider) ParseExact(String, String[], IFormatProvider) ParseExact(String, String[], IFormatProvider) ParseExact(String, String[], IFormatProvider)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jego TimeSpan odpowiednik przy użyciu określonej tablicy ciągów formatowania i informacji o formacie specyficznym dla kultury.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified array of format strings and culture-specific format information. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do jednego ze wskazanych formatów.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

ParseExact(String, String, IFormatProvider) ParseExact(String, String, IFormatProvider) ParseExact(String, String, IFormatProvider) ParseExact(String, String, IFormatProvider)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jego TimeSpan odpowiednik przy użyciu określonego formatu i informacji o formacie specyficznym dla kultury.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format and culture-specific format information. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.The format of the string representation must match the specified format exactly.

ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles)
Subtract(TimeSpan) Subtract(TimeSpan) Subtract(TimeSpan) Subtract(TimeSpan)

Zwraca nowy TimeSpan obiekt, którego wartością jest różnica między określonym TimeSpan obiektem a tym wystąpieniem.Returns a new TimeSpan object whose value is the difference between the specified TimeSpan object and this instance.

ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider)

Konwertuje wartość bieżącego TimeSpan obiektu na jego równoważną reprezentację w postaci ciągu przy użyciu określonego formatu i informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of the current TimeSpan object to its equivalent string representation by using the specified format and culture-specific formatting information.

ToString(String) ToString(String) ToString(String) ToString(String)

Konwertuje wartość bieżącego TimeSpan obiektu na jego równoważną reprezentację w postaci ciągu przy użyciu podanego formatu.Converts the value of the current TimeSpan object to its equivalent string representation by using the specified format.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Konwertuje wartość bieżącego TimeSpan obiektu na jego równoważną reprezentację w postaci ciągu.Converts the value of the current TimeSpan object to its equivalent string representation.

TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider) TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider) TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider) TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)
TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan) TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan) TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan) TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan)
TryParse(ReadOnlySpan<Char>, TimeSpan) TryParse(ReadOnlySpan<Char>, TimeSpan) TryParse(ReadOnlySpan<Char>, TimeSpan) TryParse(ReadOnlySpan<Char>, TimeSpan)
TryParse(String, TimeSpan) TryParse(String, TimeSpan) TryParse(String, TimeSpan) TryParse(String, TimeSpan)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jego TimeSpan odpowiednik i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParse(String, IFormatProvider, TimeSpan) TryParse(String, IFormatProvider, TimeSpan) TryParse(String, IFormatProvider, TimeSpan) TryParse(String, IFormatProvider, TimeSpan)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jego TimeSpan odpowiednik przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified culture-specific formatting information, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jego TimeSpan odpowiednik przy użyciu określonego formatu, informacji o formacie specyficznym dla kultury i stylów oraz zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format, culture-specific format information, and styles, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.The format of the string representation must match the specified format exactly.

TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)
TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)
TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpan)

Konwertuje określoną reprezentację ciągu przedziału czasu na TimeSpan jego odpowiednik przy użyciu określonych formatów i informacji o formacie specyficznym dla kultury oraz zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.Converts the specified string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified formats and culture-specific format information, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do jednego ze wskazanych formatów.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący przedział czasu na jego TimeSpan odpowiednik przy użyciu określonych formatów, informacji o formacie specyficznych dla kultury i stylów, a także zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.Converts the specified string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified formats, culture-specific format information, and styles, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do jednego ze wskazanych formatów.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpan)
TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan)
TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpan)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jego TimeSpan odpowiednik przy użyciu określonego formatu i informacji o formacie specyficznym dla kultury oraz zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format and culture-specific format information, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.The format of the string representation must match the specified format exactly.

Operatory

Addition(TimeSpan, TimeSpan) Addition(TimeSpan, TimeSpan) Addition(TimeSpan, TimeSpan) Addition(TimeSpan, TimeSpan)

Dodaje dwa określone TimeSpan wystąpienia.Adds two specified TimeSpan instances.

Division(TimeSpan, TimeSpan) Division(TimeSpan, TimeSpan) Division(TimeSpan, TimeSpan) Division(TimeSpan, TimeSpan)
Division(TimeSpan, Double) Division(TimeSpan, Double) Division(TimeSpan, Double) Division(TimeSpan, Double)
Equality(TimeSpan, TimeSpan) Equality(TimeSpan, TimeSpan) Equality(TimeSpan, TimeSpan) Equality(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy TimeSpan dwa wystąpienia są równe.Indicates whether two TimeSpan instances are equal.

GreaterThan(TimeSpan, TimeSpan) GreaterThan(TimeSpan, TimeSpan) GreaterThan(TimeSpan, TimeSpan) GreaterThan(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy określony TimeSpan element jest większy niż określony TimeSpan.Indicates whether a specified TimeSpan is greater than another specified TimeSpan.

GreaterThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan) GreaterThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan) GreaterThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan) GreaterThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy określony TimeSpan element jest większy lub równy innemu określonemu TimeSpan.Indicates whether a specified TimeSpan is greater than or equal to another specified TimeSpan.

Inequality(TimeSpan, TimeSpan) Inequality(TimeSpan, TimeSpan) Inequality(TimeSpan, TimeSpan) Inequality(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy TimeSpan dwa wystąpienia nie są równe.Indicates whether two TimeSpan instances are not equal.

LessThan(TimeSpan, TimeSpan) LessThan(TimeSpan, TimeSpan) LessThan(TimeSpan, TimeSpan) LessThan(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy określony TimeSpan element jest mniejszy od innego TimeSpanokreślonego.Indicates whether a specified TimeSpan is less than another specified TimeSpan.

LessThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan) LessThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan) LessThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan) LessThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy określony TimeSpan element jest mniejszy niż lub równy innemu określonemu. TimeSpanIndicates whether a specified TimeSpan is less than or equal to another specified TimeSpan.

Multiply(Double, TimeSpan) Multiply(Double, TimeSpan) Multiply(Double, TimeSpan) Multiply(Double, TimeSpan)
Multiply(TimeSpan, Double) Multiply(TimeSpan, Double) Multiply(TimeSpan, Double) Multiply(TimeSpan, Double)
Subtraction(TimeSpan, TimeSpan) Subtraction(TimeSpan, TimeSpan) Subtraction(TimeSpan, TimeSpan) Subtraction(TimeSpan, TimeSpan)

Odejmuje określony TimeSpan z TimeSpaninnego.Subtracts a specified TimeSpan from another specified TimeSpan.

UnaryNegation(TimeSpan) UnaryNegation(TimeSpan) UnaryNegation(TimeSpan) UnaryNegation(TimeSpan)

Zwraca wartość, której wartością jest Negacja wartości określonego wystąpienia. TimeSpanReturns a TimeSpan whose value is the negated value of the specified instance.

UnaryPlus(TimeSpan) UnaryPlus(TimeSpan) UnaryPlus(TimeSpan) UnaryPlus(TimeSpan)

Zwraca określone wystąpienie TimeSpan.Returns the specified instance of TimeSpan.

Jawne implementacje interfejsu

IComparable.CompareTo(Object) IComparable.CompareTo(Object) IComparable.CompareTo(Object) IComparable.CompareTo(Object)

Dotyczy

Zobacz też