TimeSpan TimeSpan TimeSpan TimeSpan Struct

Definicja

Reprezentuje przedział czasu.Represents a time interval.

public value class TimeSpan : IComparable, IComparable<TimeSpan>, IEquatable<TimeSpan>, IFormattable
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct TimeSpan : IComparable, IComparable<TimeSpan>, IEquatable<TimeSpan>, IFormattable
type TimeSpan = struct
  interface IFormattable
Public Structure TimeSpan
Implements IComparable, IComparable(Of TimeSpan), IEquatable(Of TimeSpan), IFormattable
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład tworzy wystąpienie TimeSpan obiekt, który reprezentuje różnicę między dwiema datami.The following example instantiates a TimeSpan object that represents the difference between two dates. Następnie wyświetla TimeSpan właściwości obiektu.It then displays the TimeSpan object's properties.

// Define two dates.
DateTime date1 = new DateTime(2010, 1, 1, 8, 0, 15);
DateTime date2 = new DateTime(2010, 8, 18, 13, 30, 30);
// Calculate the interval between the two dates.
TimeSpan interval = date2 - date1;
Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", date2, date1, interval.ToString());
// Display individual properties of the resulting TimeSpan object.
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Days Component:", interval.Days);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Days:", interval.TotalDays);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Hours Component:", interval.Hours);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Hours:", interval.TotalHours);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Minutes Component:", interval.Minutes);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Minutes:", interval.TotalMinutes);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Seconds Component:", interval.Seconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Seconds:", interval.TotalSeconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Milliseconds Component:", interval.Milliseconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Milliseconds:", interval.TotalMilliseconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Ticks:", interval.Ticks);
// the example displays the following output:
//    8/18/2010 1:30:30 PM - 1/1/2010 8:00:15 AM = 229.05:30:15
//     Value of Days Component:               229
//     Total Number of Days:          229.229340277778
//     Value of Hours Component:               5
//     Total Number of Hours:         5501.50416666667
//     Value of Minutes Component:              30
//     Total Number of Minutes:            330090.25
//     Value of Seconds Component:              15
//     Total Number of Seconds:           19,805,415
//     Value of Milliseconds Component:            0
//     Total Number of Milliseconds:       19,805,415,000
//     Ticks:                198,054,150,000,000
' Define two dates.
Dim date1 As Date = #1/1/2010 8:00:15AM#
Dim date2 As Date = #8/18/2010 1:30:30PM#
' Calculate the interval between the two dates.
Dim interval As TimeSpan = date2 - date1
Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", date2, date1, interval.ToString())
' Display individual properties of the resulting TimeSpan object.
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Days Component:", interval.Days)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Days:", interval.TotalDays)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Hours Component:", interval.Hours)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Hours:", interval.TotalHours)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Minutes Component:", interval.Minutes)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Minutes:", interval.TotalMinutes)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Seconds Component:", interval.Seconds)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Seconds:", interval.TotalSeconds)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Milliseconds Component:", interval.Milliseconds)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Milliseconds:", interval.TotalMilliseconds)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Ticks:", interval.Ticks)
' The example displays the following output:
'    8/18/2010 1:30:30 PM - 1/1/2010 8:00:15 AM = 229.05:30:15
'     Value of Days Component:               229
'     Total Number of Days:          229.229340277778
'     Value of Hours Component:               5
'     Total Number of Hours:         5501.50416666667
'     Value of Minutes Component:              30
'     Total Number of Minutes:            330090.25
'     Value of Seconds Component:              15
'     Total Number of Seconds:           19,805,415
'     Value of Milliseconds Component:            0
'     Total Number of Milliseconds:       19,805,415,000
'     Ticks:                198,054,150,000,000
# Define two dates.
$Date2 = Get-Date -Date '2010/8/18' -Hour 13 -Minute 30 -Second 30
$Date1 = Get-Date -Date '2010/1/1' -Hour 8 -Minute 0 -Second 15

# Calculate the interval between the two dates.
$Interval = $Date2 - $Date1
"{0} - {1} = {2}" -f $Date2, $Date1, ($Interval.ToString())

# Display individual properties of the resulting TimeSpan object.
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Value of Days Component:", $Interval.Days
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Total Number of Days:", $Interval.TotalDays
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Value of Hours Component:", $Interval.Hours
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Total Number of Hours:", $Interval.TotalHours
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Value of Minutes Component:", $Interval.Minutes
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Total Number of Minutes:", $Interval.TotalMinutes
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Value of Seconds Component:", $Interval.Seconds
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Total Number of Seconds:", $Interval.TotalSeconds
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Value of Milliseconds Component:", $Interval.Milliseconds
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Total Number of Milliseconds:", $Interval.TotalMilliseconds
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Ticks:", $Interval.Ticks

<# This sample produces the following output:

18/08/2010 13:30:30 - 01/01/2010 08:00:15 = 229.05:30:15
  Value of Days Component:               229
  Total Number of Days:          229.229340277778
  Value of Hours Component:               5
  Total Number of Hours:         5501.50416666667
  Value of Minutes Component:              30
  Total Number of Minutes:            330090.25
  Value of Seconds Component:              15
  Total Number of Seconds:           19,805,415
  Value of Milliseconds Component:            0
  Total Number of Milliseconds:       19,805,415,000
  Ticks:                198,054,150,000,000
#>

Uwagi

A TimeSpan obiekt reprezentuje przedział czasu (czas trwania czas lub czas trwania), który jest mierzona jako dodatnia lub ujemna liczba dni, godzin, minut, sekund i użycie ułamkowych części sekundy.A TimeSpan object represents a time interval (duration of time or elapsed time) that is measured as a positive or negative number of days, hours, minutes, seconds, and fractions of a second. TimeSpan Struktury również może służyć do reprezentowania godzinę dnia, ale tylko wtedy, gdy czas do określonej daty.The TimeSpan structure can also be used to represent the time of day, but only if the time is unrelated to a particular date. W przeciwnym razie DateTime lub DateTimeOffset struktury, które powinny być używane zamiast tego.Otherwise, the DateTime or DateTimeOffset structure should be used instead. (Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z TimeSpan strukturę, aby odzwierciedlić porze dnia, zobacz Wybieranie pomiędzy DateTime, DateTimeOffset, TimeSpan i TimeZoneInfo.)(For more information about using the TimeSpan structure to reflect the time of day, see Choosing Between DateTime, DateTimeOffset, TimeSpan, and TimeZoneInfo.)

Uwaga

A TimeSpan wartość reprezentuje przedział czasu i może zostać wyrażona jako określoną liczbę dni, godzin, minut, sekund i milisekund.A TimeSpan value represents a time interval and can be expressed as a particular number of days, hours, minutes, seconds, and milliseconds. Ponieważ przedstawia ogólne interwał bez odwołania do określonego punkt początkowy lub końcowy, nie można wyrazić pod względem lat i miesięcy, które mają zmienną liczbę dni.Because it represents a general interval without reference to a particular start or end point, it cannot be expressed in terms of years and months, both of which have a variable number of days. Różni się od DateTime wartość, która reprezentuje datę i godzinę bez odwołania do określonej strefy czasowej, lub DateTimeOffset wartość, która reprezentuje określony moment w czasie.It differs from a DateTime value, which represents a date and time without reference to a particular time zone, or a DateTimeOffset value, which represents a specific moment of time.

Największa jednostka razem, gdy program TimeSpan używa struktury, aby zmierzyć czas trwania to dzień.The largest unit of time that the TimeSpan structure uses to measure duration is a day. Przedziały czasu są mierzone w jednostkach dni, aby zapewnić spójność, ponieważ liczba dni, w większych czasu, takich jak miesięcy i lat, zmienia się.Time intervals are measured in days for consistency, because the number of days in larger units of time, such as months and years, varies.

Wartość TimeSpan obiekt jest liczbę znaczników, które są równe reprezentowana interwale.The value of a TimeSpan object is the number of ticks that equal the represented time interval. Znacznik jest równa 100 nanosekund lub co 10 milionowych części sekundy.A tick is equal to 100 nanoseconds, or one ten-millionth of a second. Wartość TimeSpan obiektu można dostosować w zakresie TimeSpan.MinValue do TimeSpan.MaxValue.The value of a TimeSpan object can range from TimeSpan.MinValue to TimeSpan.MaxValue.

Utworzenie wystąpienia wartości TimeSpanInstantiating a TimeSpan Value

Można utworzyć wystąpienie TimeSpan wartości na kilka sposobów:You can instantiate a TimeSpan value in a number of ways:

 • Przez wywołanie jego niejawnego domyślnego konstruktora.By calling its implicit default constructor. Spowoduje to utworzenie obiektu, którego wartość jest TimeSpan.Zero, jak pokazano w poniższym przykładzie.This creates an object whose value is TimeSpan.Zero, as the following example shows.

  TimeSpan interval = new TimeSpan();
  Console.WriteLine(interval.Equals(TimeSpan.Zero));  // Displays "True".
  
  Dim interval As New TimeSpan()
  Console.WriteLine(interval.Equals(TimeSpan.Zero))   ' Displays "True".
  
 • Przez wywołanie jednej z jego jawnych konstruktorów.By calling one of its explicit constructors. Poniższy przykład inicjuje TimeSpan wartość określoną liczbę godzin, minut i sekund.The following example initializes a TimeSpan value to a specified number of hours, minutes, and seconds.

  TimeSpan interval = new TimeSpan(2, 14, 18);
  Console.WriteLine(interval.ToString());       // Displays "02:14:18".
  
  Dim interval As New TimeSpan(2, 14, 18)
  Console.WriteLine(interval.ToString())        ' Displays "02:14:18".
  
 • Przez wywołanie metody lub operację, która zwraca TimeSpan wartość.By calling a method or performing an operation that returns a TimeSpan value. Na przykład można utworzyć wystąpienie TimeSpan wartość, która reprezentuje interwał między dwiema wartościami daty i godziny, co ilustruje poniższy przykład.For example, you can instantiate a TimeSpan value that represents the interval between two date and time values, as the following example shows.

  DateTime departure = new DateTime(2010, 6, 12, 18, 32, 0);
  DateTime arrival = new DateTime(2010, 6, 13, 22, 47, 0);
  TimeSpan travelTime = arrival - departure; 
  Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", arrival, departure, travelTime);   
  // The example displays the following output:
  //    6/13/2010 10:47:00 PM - 6/12/2010 6:32:00 PM = 1.04:15:00
  
  Dim departure As DateTime = #06/12/2010 6:32PM#
  Dim arrival As DateTime = #06/13/2010 10:47PM#
  Dim travelTime As TimeSpan = arrival - departure 
  Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", arrival, departure, travelTime)   
  ' The example displays the following output:
  '    6/13/2010 10:47:00 PM - 6/12/2010 6:32:00 PM = 1.04:15:00
  

  Można również zainicjować TimeSpan obiektu na zero wartość godziny w ten sposób, jak w poniższym przykładzie pokazano.You can also initialize a TimeSpan object to a zero time value in this way, as the following example shows.

  using System;
  
  public class Example
  {
    static Random rnd = new Random();
    
    public static void Main()
    {
     TimeSpan timeSpent = TimeSpan.Zero;
  
     timeSpent += GetTimeBeforeLunch();
     timeSpent += GetTimeAfterLunch();
  
     Console.WriteLine("Total time: {0}", timeSpent);
    }
  
    private static TimeSpan GetTimeBeforeLunch()
    {
     return new TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0);
    }
    
    private static TimeSpan GetTimeAfterLunch()
    {
     return new TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0);
    }
  }
  // The example displays output like the following:
  //    Total time: 08:00:00
  
  Module Example
    Dim rnd As New Random()
    
    Public Sub Main()
     Dim timeSpent As TimeSpan = TimeSpan.Zero
  
     timeSpent += GetTimeBeforeLunch()
     timeSpent += GetTimeAfterLunch()
  
     Console.WriteLine("Total time: {0}", timeSpent)
    End Sub
    
    Private Function GetTimeBeforeLunch() As TimeSpan
     Return New TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0)
    End Function
    
    Private Function GetTimeAfterLunch() As TimeSpan
     Return New TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0)
    End Function
  End Module
  ' The example displays output like the following:
  '    Total time: 08:00:00
  

  TimeSpan wartości są zwracane przez operatorów arytmetycznych i metod DateTime, DateTimeOffset, i TimeSpan struktury.TimeSpan values are returned by arithmetic operators and methods of the DateTime, DateTimeOffset, and TimeSpan structures.

 • Analizując ciąg reprezentujący TimeSpan wartość.By parsing the string representation of a TimeSpan value. Możesz użyć Parse i TryParse metody służące do konwersji ciągów, które zawierają interwałów TimeSpan wartości.You can use the Parse and TryParse methods to convert strings that contain time intervals to TimeSpan values. W poniższym przykładzie użyto Parse metodę, aby przekonwertować tablicę ciągów, aby TimeSpan wartości.The following example uses the Parse method to convert an array of strings to TimeSpan values.

  string[] values = { "12", "31.", "5.8:32:16", "12:12:15.95", ".12"};
  foreach (string value in values)
  {
    try {
     TimeSpan ts = TimeSpan.Parse(value);
     Console.WriteLine("'{0}' --> {1}", value, ts);
    }
    catch (FormatException) {
     Console.WriteLine("Unable to parse '{0}'", value);
    }
    catch (OverflowException) {
     Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of a TimeSpan.", value);
    }  
  }
  // The example displays the following output:
  //    '12' --> 12.00:00:00
  //    Unable to parse '31.'
  //    '5.8:32:16' --> 5.08:32:16
  //    '12:12:15.95' --> 12:12:15.9500000
  //    Unable to parse '.12' 
  
  Dim values() As String = { "12", "31.", "5.8:32:16", "12:12:15.95", ".12"}
  For Each value As String In values
    Try
     Dim ts As TimeSpan = TimeSpan.Parse(value)
     Console.WriteLine("'{0}' --> {1}", value, ts)
    Catch e As FormatException
     Console.WriteLine("Unable to parse '{0}'", value)
    Catch e As OverflowException
     Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of a TimeSpan.", value)
    End Try  
  Next
  ' The example displays the following output:
  '    '12' --> 12.00:00:00
  '    Unable to parse '31.'
  '    '5.8:32:16' --> 5.08:32:16
  '    '12:12:15.95' --> 12:12:15.9500000
  '    Unable to parse '.12' 
  

  Ponadto można zdefiniować dokładny format ciągu wejściowego, należy przeanalizować i przekonwertować na TimeSpan wartość przez wywołanie metody ParseExact lub TryParseExact metody.In addition, you can define the precise format of the input string to be parsed and converted to a TimeSpan value by calling the ParseExact or TryParseExact method.

Wykonywanie operacji na wartościach TimeSpanPerforming Operations on TimeSpan Values

Można dodać, a za pomocą odejmowania czasów Addition i Subtraction operatorów, lub przez wywołanie Add i Subtract metody.You can add and subtract time durations either by using the Addition and Subtraction operators, or by calling the Add and Subtract methods. Można również porównać dwóch okresach czasu, przez wywołanie metody Compare, CompareTo, i Equals metody.You can also compare two time durations by calling the Compare, CompareTo, and Equals methods. TimeSpan Struktura obejmuje również Duration i Negate metody, które przekonwertować interwałów wartości dodatnie i ujemne,The TimeSpan structure also includes the Duration and Negate methods, which convert time intervals to positive and negative values,

Zakres TimeSpan wartości MinValue do MaxValue.The range of TimeSpan values is MinValue to MaxValue.

Formatowanie wartości TimeSpanFormatting a TimeSpan Value

A TimeSpan wartość może być reprezentowana jako [-]d. hh:mm:ss. FF, w którym opcjonalnie znak minus wskazuje ujemny przedział czasu, d składnik jest w dniach, hh oznacza godziny, mierzony na zegarze 24-godzinnym mm minut, ss jest sekund, a ff jest użycie ułamkowych części sekundy.A TimeSpan value can be represented as [-]d.hh:mm:ss.ff, where the optional minus sign indicates a negative time interval, the d component is days, hh is hours as measured on a 24-hour clock, mm is minutes, ss is seconds, and ff is fractions of a second. Oznacza to przedział czasu składa się z dodatnia lub ujemna liczba dni bez porze dnia lub liczbę dni z porze dnia lub porze dnia.That is, a time interval consists of a positive or negative number of days without a time of day, or a number of days with a time of day, or only a time of day.

Począwszy od Program .NET Framework 4.NET Framework 4, TimeSpan struktura obsługuje wrażliwość na ustawienia kulturowe formatowanie za pomocą przeciążenia jego ToString metody, która konwertuje TimeSpan wartość na jego reprezentację ciągu.Beginning with the Program .NET Framework 4.NET Framework 4, the TimeSpan structure supports culture-sensitive formatting through the overloads of its ToString method, which converts a TimeSpan value to its string representation. Wartość domyślna TimeSpan.ToString() metoda zwraca przedział czasu, używając formatu niezmiennej, która jest taka sama jak wartość zwracaną w poprzednich wersjach programu .NET Framework.The default TimeSpan.ToString() method returns a time interval by using an invariant format that is identical to its return value in previous versions of the .NET Framework. TimeSpan.ToString(String) Przeciążenia pozwala określić ciąg formatu, który definiuje ciąg reprezentujący przedział czasu.The TimeSpan.ToString(String) overload lets you specify a format string that defines the string representation of the time interval. TimeSpan.ToString(String, IFormatProvider) Przeciążenia pozwala określić ciąg formatu i kulturę, której konwencje formatowania są używane do tworzenia ciąg reprezentujący przedział czasu.The TimeSpan.ToString(String, IFormatProvider) overload lets you specify a format string and the culture whose formatting conventions are used to create the string representation of the time interval. TimeSpan obsługuje oba ciągi formatów standardowych i niestandardowych.TimeSpan supports both standard and custom format strings. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz standardowe ciągi formatujące TimeSpan i Custom TimeSpan Format Strings.) Jednak tylko ciągi w standardowym formacie są zależne od kultury.(For more information, see Standard TimeSpan Format Strings and Custom TimeSpan Format Strings.) However, only standard format strings are culture-sensitive.

Przywracanie starszego formatowania TimeSpanRestoring Legacy TimeSpan Formatting

W niektórych przypadkach kod oznacza pomyślnie formaty TimeSpan wartości w Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 i wcześniejszych wersji zakończy się niepowodzeniem w Program .NET Framework 4.NET Framework 4.In some cases, code that successfully formats TimeSpan values in Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 and earlier versions fails in Program .NET Framework 4.NET Framework 4. Jest to najbardziej typowe w kodzie, który wywołuje element < TimeSpan_LegacyFormatMode > metodę, aby sformatować TimeSpan wartość z ciągiem formatu.This is most common in code that calls a <TimeSpan_LegacyFormatMode> element method to format a TimeSpan value with a format string. W poniższym przykładzie pomyślnie formatowana TimeSpan wartość w Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 i wcześniejszymi wersjami, ale zgłasza wyjątek w Program .NET Framework 4.NET Framework 4 i nowszych wersjach.The following example successfully formats a TimeSpan value in Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 and earlier versions, but throws an exception in Program .NET Framework 4.NET Framework 4 and later versions. Należy zauważyć, że próbuje sformatować TimeSpan wartości za pomocą specyfikatora nieobsługiwany format, który jest ignorowana w Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 i wcześniejszych wersji.Note that it attempts to format a TimeSpan value by using an unsupported format specifier, which is ignored in Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 and earlier versions.

TimeSpan interval = new TimeSpan(12, 30, 45);
string output;
try {
  output = String.Format("{0:r}", interval);
}
catch (FormatException) {
  output = "Invalid Format";
}
Console.WriteLine(output);
// Output from .NET Framework 3.5 and earlier versions:
//    12:30:45
// Output from .NET Framework 4:
//    Invalid Format
Dim interval As New TimeSpan(12, 30, 45)
Dim output As String
Try
  output = String.Format("{0:r}", interval)
Catch e As FormatException
  output = "Invalid Format"
End Try
Console.WriteLine(output)
' Output from .NET Framework 3.5 and earlier versions:
'    12:30:45
' Output from .NET Framework 4:
'    Invalid Format

Jeśli nie można zmodyfikować kod, można przywrócić starsze formatowanie TimeSpan wartości w jednym z następujących sposobów:If you cannot modify the code, you can restore the legacy formatting of TimeSpan values in one of the following ways:

 • Tworząc plik konfiguracji, który zawiera element < TimeSpan_LegacyFormatMode >.By creating a configuration file that contains the <TimeSpan_LegacyFormatMode> element. Ustawienie tego elementu enabled atrybutu true spowoduje przywrócenie starszej wersji TimeSpan formatowanie na podstawie poszczególnych aplikacji.Setting this element's enabled attribute to true restores legacy TimeSpan formatting on a per-application basis.

 • Przez ustawienie zgodności "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" Przełącz podczas tworzenia domeny aplikacji.By setting the "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" compatibility switch when you create an application domain. Dzięki temu starsze TimeSpan formatowanie na podstawie poszczególnych aplikacji — domeny.This enables legacy TimeSpan formatting on a per-application-domain basis. Poniższy przykład tworzy domenę aplikacji, która używa starszej wersji TimeSpan formatowania.The following example creates an application domain that uses legacy TimeSpan formatting.

  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     AppDomainSetup appSetup = new AppDomainSetup();
     appSetup.SetCompatibilitySwitches( new string[] { "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" } );
     AppDomain legacyDomain = AppDomain.CreateDomain("legacyDomain", 
                             null, appSetup);
     legacyDomain.ExecuteAssembly("ShowTimeSpan.exe");
    }
  }
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim appSetup As New AppDomainSetup()
     appSetup.SetCompatibilitySwitches( { "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" } )
     Dim legacyDomain As AppDomain = AppDomain.CreateDomain("legacyDomain", 
                                 Nothing, appSetup)
     legacyDomain.ExecuteAssembly("ShowTimeSpan.exe")
    End Sub
  End Module
  

  Podczas wykonywania poniższego kodu w nowej domenie aplikacji, zostanie przywrócona do starszego TimeSpan formatowanie zachowanie.When the following code executes in the new application domain, it reverts to legacy TimeSpan formatting behavior.

  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     TimeSpan interval = DateTime.Now - DateTime.Now.Date;
     string msg = String.Format("Elapsed Time Today: {0:d} hours.",
                   interval);
     Console.WriteLine(msg);
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //    Elapsed Time Today: 01:40:52.2524662 hours.
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim interval As TimeSpan = Date.Now - Date.Now.Date
     Dim msg As String = String.Format("Elapsed Time Today: {0:d} hours.",
                       interval)
     Console.WriteLine(msg)
    End Sub
  End Module
  ' The example displays output like the following:
  '    Elapsed Time Today: 01:40:52.2524662 hours.
  

Konstruktory

TimeSpan(Int64) TimeSpan(Int64) TimeSpan(Int64) TimeSpan(Int64)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TimeSpan struktury określonej liczby taktów.Initializes a new instance of the TimeSpan structure to the specified number of ticks.

TimeSpan(Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TimeSpan struktury określoną liczbę godzin, minut i sekund.Initializes a new instance of the TimeSpan structure to a specified number of hours, minutes, and seconds.

TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TimeSpan struktury określonej liczby dni, godziny, minuty i sekundy.Initializes a new instance of the TimeSpan structure to a specified number of days, hours, minutes, and seconds.

TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32) TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TimeSpan struktury określonej liczby dni, godzin, minut, sekund i milisekund.Initializes a new instance of the TimeSpan structure to a specified number of days, hours, minutes, seconds, and milliseconds.

Pola

MaxValue MaxValue MaxValue MaxValue

Przedstawia maksimum TimeSpan wartość.Represents the maximum TimeSpan value. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

MinValue MinValue MinValue MinValue

Przedstawia minimum TimeSpan wartość.Represents the minimum TimeSpan value. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

TicksPerDay TicksPerDay TicksPerDay TicksPerDay

Reprezentuje liczbę znaczników za 1 dzień.Represents the number of ticks in 1 day. To pole jest stałe.This field is constant.

TicksPerHour TicksPerHour TicksPerHour TicksPerHour

Reprezentuje liczbę znaczników w ciągu 1 godziny.Represents the number of ticks in 1 hour. To pole jest stałe.This field is constant.

TicksPerMillisecond TicksPerMillisecond TicksPerMillisecond TicksPerMillisecond

Reprezentuje liczbę taktów w 1 milisekundy.Represents the number of ticks in 1 millisecond. To pole jest stałe.This field is constant.

TicksPerMinute TicksPerMinute TicksPerMinute TicksPerMinute

Reprezentuje liczbę znaczników w ciągu 1 minuty.Represents the number of ticks in 1 minute. To pole jest stałe.This field is constant.

TicksPerSecond TicksPerSecond TicksPerSecond TicksPerSecond

Reprezentuje liczbę znaczników w ciągu 1 sekundy.Represents the number of ticks in 1 second.

Zero Zero Zero Zero

Reprezentuje zero TimeSpan wartość.Represents the zero TimeSpan value. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

Właściwości

Days Days Days Days

Pobiera składnik dni przedział czasu, reprezentowane przez bieżącą TimeSpan struktury.Gets the days component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Hours Hours Hours Hours

Pobiera składnik godzin interwału czasu, reprezentowane przez bieżącą TimeSpan struktury.Gets the hours component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Milliseconds Milliseconds Milliseconds Milliseconds

Pobiera składnik milisekund interwału czasu, reprezentowane przez bieżącą TimeSpan struktury.Gets the milliseconds component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Minutes Minutes Minutes Minutes

Pobiera składnik minut przedział czasu, reprezentowane przez bieżącą TimeSpan struktury.Gets the minutes component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Seconds Seconds Seconds Seconds

Pobiera składnik sekund interwału czasu reprezentowany przez bieżącą TimeSpan struktury.Gets the seconds component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Ticks Ticks Ticks Ticks

Pobiera numer taktów, które reprezentują wartości bieżącego TimeSpan struktury.Gets the number of ticks that represent the value of the current TimeSpan structure.

TotalDays TotalDays TotalDays TotalDays

Pobiera wartość bieżącej TimeSpan wyrażona w dniach całość lub część struktury.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional days.

TotalHours TotalHours TotalHours TotalHours

Pobiera wartość bieżącej TimeSpan wyrażonych w godzinach całość lub część struktury.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional hours.

TotalMilliseconds TotalMilliseconds TotalMilliseconds TotalMilliseconds

Pobiera wartość bieżącej TimeSpan wyrażony w milisekundach całość lub część struktury.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional milliseconds.

TotalMinutes TotalMinutes TotalMinutes TotalMinutes

Pobiera wartość bieżącej TimeSpan wyrażone w minutach całość lub część struktury.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional minutes.

TotalSeconds TotalSeconds TotalSeconds TotalSeconds

Pobiera wartość bieżącej TimeSpan wyrażony w sekundach całość lub część struktury.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional seconds.

Metody

Add(TimeSpan) Add(TimeSpan) Add(TimeSpan) Add(TimeSpan)

Zwraca nowy TimeSpan obiektu, którego wartość jest sumę określonego TimeSpan obiektu oraz to wystąpienie.Returns a new TimeSpan object whose value is the sum of the specified TimeSpan object and this instance.

Compare(TimeSpan, TimeSpan) Compare(TimeSpan, TimeSpan) Compare(TimeSpan, TimeSpan) Compare(TimeSpan, TimeSpan)

Porównuje dwa TimeSpan wartości i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy pierwsza wartość jest mniejsza niż, równa lub dłuższa niż druga wartość.Compares two TimeSpan values and returns an integer that indicates whether the first value is shorter than, equal to, or longer than the second value.

CompareTo(Object) CompareTo(Object) CompareTo(Object) CompareTo(Object)

Porównuje to wystąpienie określonego obiektu i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy to wystąpienie jest krótszy niż, równa lub przekracza określony obiekt.Compares this instance to a specified object and returns an integer that indicates whether this instance is shorter than, equal to, or longer than the specified object.

CompareTo(TimeSpan) CompareTo(TimeSpan) CompareTo(TimeSpan) CompareTo(TimeSpan)

Porównuje to wystąpienie określonej TimeSpan obiektu i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy to wystąpienie jest krótszy niż, równa lub przekracza TimeSpan obiektu.Compares this instance to a specified TimeSpan object and returns an integer that indicates whether this instance is shorter than, equal to, or longer than the TimeSpan object.

Divide(TimeSpan) Divide(TimeSpan) Divide(TimeSpan) Divide(TimeSpan)
Divide(Double) Divide(Double) Divide(Double) Divide(Double)
Duration() Duration() Duration() Duration()

Zwraca nowy TimeSpan obiektu, którego wartość jest wartością bezwzględną bieżącego TimeSpan obiektu.Returns a new TimeSpan object whose value is the absolute value of the current TimeSpan object.

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

Equals(TimeSpan) Equals(TimeSpan) Equals(TimeSpan) Equals(TimeSpan)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe określonej TimeSpan obiektu.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified TimeSpan object.

Equals(TimeSpan, TimeSpan) Equals(TimeSpan, TimeSpan) Equals(TimeSpan, TimeSpan) Equals(TimeSpan, TimeSpan)

Zwraca wartość wskazującą, czy dwa określone wystąpienia elementu TimeSpan są takie same.Returns a value that indicates whether two specified instances of TimeSpan are equal.

FromDays(Double) FromDays(Double) FromDays(Double) FromDays(Double)

Zwraca TimeSpan reprezentujący określoną liczbę dni, w którym specyfikacja jest z dokładnością do najbliższej milisekundy.Returns a TimeSpan that represents a specified number of days, where the specification is accurate to the nearest millisecond.

FromHours(Double) FromHours(Double) FromHours(Double) FromHours(Double)

Zwraca TimeSpan reprezentujący określoną liczbę godzin, w którym specyfikacja jest z dokładnością do najbliższej milisekundy.Returns a TimeSpan that represents a specified number of hours, where the specification is accurate to the nearest millisecond.

FromMilliseconds(Double) FromMilliseconds(Double) FromMilliseconds(Double) FromMilliseconds(Double)

Zwraca TimeSpan reprezentujący określoną liczbę milisekund.Returns a TimeSpan that represents a specified number of milliseconds.

FromMinutes(Double) FromMinutes(Double) FromMinutes(Double) FromMinutes(Double)

Zwraca TimeSpan reprezentujący określoną liczbę minut, w którym specyfikacja jest z dokładnością do najbliższej milisekundy.Returns a TimeSpan that represents a specified number of minutes, where the specification is accurate to the nearest millisecond.

FromSeconds(Double) FromSeconds(Double) FromSeconds(Double) FromSeconds(Double)

Zwraca TimeSpan reprezentujący określoną liczbę sekund, gdy specyfikacja jest z dokładnością do najbliższej milisekundy.Returns a TimeSpan that represents a specified number of seconds, where the specification is accurate to the nearest millisecond.

FromTicks(Int64) FromTicks(Int64) FromTicks(Int64) FromTicks(Int64)

Zwraca TimeSpan reprezentujący określonego czasu, gdy specyfikacja jest w jednostkach taktów.Returns a TimeSpan that represents a specified time, where the specification is in units of ticks.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Zwraca wartość skrótu dla tego wystąpienia.Returns a hash code for this instance.

Multiply(Double) Multiply(Double) Multiply(Double) Multiply(Double)
Negate() Negate() Negate() Negate()

Zwraca nowy TimeSpan obiektu, którego wartość jest zanegowaną wartość tego wystąpienia.Returns a new TimeSpan object whose value is the negated value of this instance.

Parse(String) Parse(String) Parse(String) Parse(String)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu, aby jego TimeSpan równoważne.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider) Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider) Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider) Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)
Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu, aby jego TimeSpan równoważny, korzystając z informacji w określonym formacie specyficzne dla kultury.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified culture-specific format information.

ParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu, aby jego TimeSpan równoważne przy użyciu określonego formatu, informacji o formacie specyficzne dla kultury i stylów.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format, culture-specific format information, and styles. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.The format of the string representation must match the specified format exactly.

ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles)
ParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu, aby jego TimeSpan równoważne przy użyciu wskazanych formatów, informacji o formacie specyficzne dla kultury i stylów.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified formats, culture-specific format information, and styles. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do jednego ze wskazanych formatów.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

ParseExact(String, String[], IFormatProvider) ParseExact(String, String[], IFormatProvider) ParseExact(String, String[], IFormatProvider) ParseExact(String, String[], IFormatProvider)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu, aby jego TimeSpan równoważne przy użyciu określonej tablicy ciągów formatu i informacji o formacie specyficzne dla kultury.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified array of format strings and culture-specific format information. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do jednego ze wskazanych formatów.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

ParseExact(String, String, IFormatProvider) ParseExact(String, String, IFormatProvider) ParseExact(String, String, IFormatProvider) ParseExact(String, String, IFormatProvider)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu, aby jego TimeSpan równoważne przy użyciu podanego formatu i informacji o formacie specyficzne dla kultury.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format and culture-specific format information. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.The format of the string representation must match the specified format exactly.

ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles) ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles)
Subtract(TimeSpan) Subtract(TimeSpan) Subtract(TimeSpan) Subtract(TimeSpan)

Zwraca nowy TimeSpan obiektu, którego wartość różni się od określonego TimeSpan obiektu oraz to wystąpienie.Returns a new TimeSpan object whose value is the difference between the specified TimeSpan object and this instance.

ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider)

Konwertuje wartość bieżącego TimeSpan obiektu na jego reprezentację ciągu równoważnego przy użyciu podanego formatu i informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.Converts the value of the current TimeSpan object to its equivalent string representation by using the specified format and culture-specific formatting information.

ToString(String) ToString(String) ToString(String) ToString(String)

Konwertuje wartość bieżącego TimeSpan obiektu na jego reprezentację ciągu równoważnego przy użyciu określonego formatu.Converts the value of the current TimeSpan object to its equivalent string representation by using the specified format.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Konwertuje wartość bieżącego TimeSpan obiektu na jego reprezentację ciągu równoważnego.Converts the value of the current TimeSpan object to its equivalent string representation.

TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider) TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider) TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider) TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)
TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan) TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan) TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan) TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan)
TryParse(ReadOnlySpan<Char>, TimeSpan) TryParse(ReadOnlySpan<Char>, TimeSpan) TryParse(ReadOnlySpan<Char>, TimeSpan) TryParse(ReadOnlySpan<Char>, TimeSpan)
TryParse(String, TimeSpan) TryParse(String, TimeSpan) TryParse(String, TimeSpan) TryParse(String, TimeSpan)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu, aby jego TimeSpan równoważne i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParse(String, IFormatProvider, TimeSpan) TryParse(String, IFormatProvider, TimeSpan) TryParse(String, IFormatProvider, TimeSpan) TryParse(String, IFormatProvider, TimeSpan)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu, aby jego TimeSpan równoważne przy użyciu określonego specyficzne dla kultury informacje o formatowaniu i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified culture-specific formatting information, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu, aby jego TimeSpan równoważne przy użyciu określonego formatu, informacji o formacie specyficzne dla kultury i stylów i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format, culture-specific format information, and styles, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.The format of the string representation must match the specified format exactly.

TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)
TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)
TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpan)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący przedział czasu, aby jego TimeSpan równoważne przy użyciu określonego formatu i informacji specyficznych dla kultury i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.Converts the specified string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified formats and culture-specific format information, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do jednego ze wskazanych formatów.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan) TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący przedział czasu, aby jego TimeSpan równoważne przy użyciu wskazanych formatów, informacji o formacie specyficzne dla kultury i stylów i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.Converts the specified string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified formats, culture-specific format information, and styles, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do jednego ze wskazanych formatów.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpan)
TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan)
TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpan) TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpan)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu, aby jego TimeSpan równoważne przy użyciu podanego formatu i informacji o formacie specyficzne dla kultury i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format and culture-specific format information, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.The format of the string representation must match the specified format exactly.

Operatory

Addition(TimeSpan, TimeSpan) Addition(TimeSpan, TimeSpan) Addition(TimeSpan, TimeSpan) Addition(TimeSpan, TimeSpan)

Dodaje dwa określone TimeSpan wystąpień.Adds two specified TimeSpan instances.

Division(TimeSpan, TimeSpan) Division(TimeSpan, TimeSpan) Division(TimeSpan, TimeSpan) Division(TimeSpan, TimeSpan)
Division(TimeSpan, Double) Division(TimeSpan, Double) Division(TimeSpan, Double) Division(TimeSpan, Double)
Equality(TimeSpan, TimeSpan) Equality(TimeSpan, TimeSpan) Equality(TimeSpan, TimeSpan) Equality(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy dwa TimeSpan wystąpień są takie same.Indicates whether two TimeSpan instances are equal.

GreaterThan(TimeSpan, TimeSpan) GreaterThan(TimeSpan, TimeSpan) GreaterThan(TimeSpan, TimeSpan) GreaterThan(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy określony TimeSpan jest większy niż inny określony TimeSpan.Indicates whether a specified TimeSpan is greater than another specified TimeSpan.

GreaterThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan) GreaterThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan) GreaterThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan) GreaterThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy określony TimeSpan jest większa niż lub równy innemu określony TimeSpan.Indicates whether a specified TimeSpan is greater than or equal to another specified TimeSpan.

Inequality(TimeSpan, TimeSpan) Inequality(TimeSpan, TimeSpan) Inequality(TimeSpan, TimeSpan) Inequality(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy dwa TimeSpan wystąpienia nie są takie same.Indicates whether two TimeSpan instances are not equal.

LessThan(TimeSpan, TimeSpan) LessThan(TimeSpan, TimeSpan) LessThan(TimeSpan, TimeSpan) LessThan(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy określony TimeSpan jest mniejszy niż inny określony TimeSpan.Indicates whether a specified TimeSpan is less than another specified TimeSpan.

LessThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan) LessThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan) LessThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan) LessThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy określony TimeSpan jest mniejszy niż lub równy na inny określony TimeSpan.Indicates whether a specified TimeSpan is less than or equal to another specified TimeSpan.

Multiply(Double, TimeSpan) Multiply(Double, TimeSpan) Multiply(Double, TimeSpan) Multiply(Double, TimeSpan)
Multiply(TimeSpan, Double) Multiply(TimeSpan, Double) Multiply(TimeSpan, Double) Multiply(TimeSpan, Double)
Subtraction(TimeSpan, TimeSpan) Subtraction(TimeSpan, TimeSpan) Subtraction(TimeSpan, TimeSpan) Subtraction(TimeSpan, TimeSpan)

Odejmuje określoną TimeSpan z innego określony TimeSpan.Subtracts a specified TimeSpan from another specified TimeSpan.

UnaryNegation(TimeSpan) UnaryNegation(TimeSpan) UnaryNegation(TimeSpan) UnaryNegation(TimeSpan)

Zwraca TimeSpan którego wartością jest zanegowaną wartość określonego wystąpienia.Returns a TimeSpan whose value is the negated value of the specified instance.

UnaryPlus(TimeSpan) UnaryPlus(TimeSpan) UnaryPlus(TimeSpan) UnaryPlus(TimeSpan)

Zwraca określone wystąpienie programu TimeSpan.Returns the specified instance of TimeSpan.

Jawne implementacje interfejsu

IComparable.CompareTo(Object) IComparable.CompareTo(Object) IComparable.CompareTo(Object) IComparable.CompareTo(Object)

Dotyczy

Zobacz też